Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Przepisy prawne: 
Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o Podatkach i opłatach Lokalnych - Dz.U. z 2018r. poz. 1445 z póź.zm.

Przedmiot opodatkowania:
Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają:
- grunty nieobjęte przepisami o podatku rolnym
- budynki lub ich części
- budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej są to – grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą.

Podmiot opodatkowania:
Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, będące:
- właścicielami
- użytkownikami wieczystymi
- samoistnymi posiadaczami
- posiadaczami zależnymi (np.: najemca, dzierżawca) nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Czynności i dokumenty związane z podatkiem od nieruchomości:
Podatnicy podatku od nieruchomości są obowiązani składać organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru przez radę gminy:
osoby fizyczne – informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych – w terminie 14 od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego albo od zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania
Obowiązek składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (ustawowych i wprowadzonych uchwała rady gminy).
Jeżeli nieruchomość lub obiekty budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu jednocześnie osoby fizycznej oraz osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej, w tym spółki nie mającej osobowości prawnej, osoba fizyczna składa deklaracje na podatek od nieruchomości oraz opłaca podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.

Podstawa opodatkowania:
Podstawę opodatkowania stanowi;
dla gruntów – powierzchnia
dla budynków lub ich części – powierzchnia użytkowa
dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiącą podstawę obliczenia amortyzacji w tym roku, nie pomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych – ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego,

Jeżeli od budowli nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych – podstawę opodatkowania stanowi ich wartość rynkową.

Wysokość stawek podatkowych:
wysokość stawek podatku od nieruchomości określa Uchwała Rady Gminy Dębnica Kaszubska w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 r. nr XXVI/186/2020 z dnia 30 listopada 2020 r.

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego:
Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nabyto tytuł prawny do przedmiotu opodatkowania lub nastąpiło wejście w jego posiadanie.

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

Terminy i sposoby płatności podatku od nieruchomości:

Osoby fizyczne – podatek od nieruchomości na rok podatkowy ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania;

Deklaracje i informacje – do pobrania w zakładce "Nowe wzory informacji i deklaracji podatkowych obowiązujące od 1 lipca 2019 r."

Deklaracje i druki w sprawie podatku od nieruchomości określone uchwałą Nr XXXIII/277/2015 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 29 listopada 2015r. obowiązywały do 30 czerwca 2019 r.

W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Nie wszczyna się postępowania jeżeli wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekraczałoby, określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. -Prawo pocztowe (Dz.U.poz. 1529).

Poniżej znajdą Państwo załączniki z dokumentami w formacie plików PDF oraz DOC . 

UWAGA -  kliknięcie linku spowoduje otwarcie pliku w domyślnej przeglądarce plików PDF lub DOC.

Załączniki

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała nr LI/382/2022 z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 103 KB
Wytworzył:
Emilia Konopka
Udostępnił:
Wałaszewski Maciej
(2022-11-30 17:06:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Imienny wykaz głosowania Radnych Rady Gminy Dębnica Kaszubska nad uchwałą w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 62 KB
Wytworzył:
Emilia Konopka
Udostępnił:
Wałaszewski Maciej
(2022-11-30 17:06:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Zdzisława Konopka
Udostępnił:
Mrówczyński Witold
(2011-12-14 11:51:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Wałaszewski Maciej
(2021-01-07 12:01:21)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki