Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego.

Strona 1
MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
Nazwa i adres podmiotu publicznego
Urząd Gminy Dębnica Kaszubska
Numer identyfikacyjny REGON
00053763900000
Stan w dniu 01.01.2021 r.
Termin przekazania: do 31.03.2021 r.
Dane kontaktowe
E-mail sekretariatu podmiotu
informacja@debnicakaszubska.eu
E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz
kadry@debnicakaszubske.eu
Telefon kontaktowy
598131623
Data
2021-03-31
Miejscowość
Dębnica Kaszubska
Lokalizacja siedziby podmiotu
Województwo
WOJ. POMORSKIE
Powiat
Powiat słupski
Gmina
Dębnica Kaszubska (gmina wiejska)
Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:
[ X ] 2) wojewody
Dział 1. Dostępność architektoniczna
Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:
18
1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie
komunikacyjne ?
Strona 2
[ X ] W części budynków tak, w części nie
W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiot
zapewnia wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne:
3
2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub
posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń
technicznych?
[ X ] W części budynków tak, w części nie
W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiot
umożliwia dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych:
3
3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w
sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?
[ X ] W części budynków tak, w części nie
W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiot
zapewnia informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy:
1
4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa
asystującego?
[ X ] TAK
5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość
ewakuacji lub uratowania w inny sposób?
[ X ] NIE
Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej
Budynek Urzędu jest w części dostosowany do osób z niepełnosprawnością ruchową:obok budynku wyznaczono 2 miejsca
parkingowe dla os. niepełnosprawnych; przed wejściem na wysokości ok 1,5 m. umieszczono domofon oraz dzwonek do
przywołania pracownika; do budynku można dostać się wprost z poziomu parteru; dla os. niepełnosprawnych ruchowo dostępna
jest część parteru Urzędu; główne stanowiska pracy obsługujące klientów znajdują się na parterze min. st. ds. obsługi
klienta, działalności gospodarczej, dowodów osobistych, podatków, USC; na parterze znajduje się także Biuro Obsługi Rady,
sala konferencyjna oraz toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych; w budynku nie ma windy. Dostosowane do
os. z niepełnosprawnością ruchową są również trzy budynki - remizo-świetlice: podjazdy przy wejściu, brak barier
komunikacyjnych oraz toaleta dostosowana dla os. niepełnosprawnych.
Dział 2. Dostępność cyfrowa
1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada
Strona 3
deklarację dostępności
Liczba stron: 2
Liczba aplikacji: 0
Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności
ID a11y-url ug.debnicakaszubska.ibip.pl
ID a11y-status [ X ] Częściowo zgodna
ID a11y-data-sporzadzenie 2020-10-29
ID a11y-url debnicakaszubska.eu
ID a11y-status [ X ] Częściowo zgodna
ID a11y-data-sporzadzenie 2021-03-31
2. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada
deklaracji dostępności
Liczba stron: 0
Liczba aplikacji: 0
Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:
Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:
Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej
Strona internetowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych
podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Treści niedostępne
zamieszczone na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne, w postaci załączników z zeskanowanymi dokumentami, nie są
dostępne cyfrowo w całości, zostały opublikowane przed 2020-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań
Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska Trwają prace na zapewnieniem pełnej zgodności strony internetowej Urzędu Gminy Dębnica
Kaszubska z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych
podmiotów publicznych. Zakończenie prac planowane jest na 30.06.2021 r.
Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna
1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych
sposobów/środków wspierających komunikowanie się?
a. Kontakt telefoniczny [ X ] TAK
b. Kontakt korespondencyjny [ X ] TAK
Strona 4
c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości
SMS, MMS lub komunikatorów internetowych [ X ] TAK
d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów
internetowych [ X ] NIE
e. Przesyłanie faksów [ X ] TAK
f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub
aplikacje (tłumaczenie online) [ X ] TAK
g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty [ X ] TAK
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” – prosimy określić w jakim czasie od
zgłoszenia potrzeby podmiot zapewnia kontakt osobisty z tłumaczem języka
migowego: [ X ] powyżej 3 dni roboczych
h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty) [ X ] TAK
2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle
indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?
[ X ] NIE
Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:
2
3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej
działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:
a. tekstu odczytywalnego maszynowo?
[ X ] NIE
b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?
[ X ] NIE
c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?
[ X ] NIE
4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze
szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?
[ X ] NIE
Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym
1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?
[ X ] TAK
W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:
Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w postaci wsparcia innej osoby:
Strona 5
5
Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego
pomoc osobie starszej oraz z wadą wzroku przy przeczytaniu i wypełnieniu formularza; pomoc osobie na wózku inwalidzkim
oraz matce z wózkiem przy wejściowych do budynku (przytrzymanie drzwi wejściowych)
2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w
tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?
[ X ] NIE
3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji
funkcjonowania podmiotu?
[ X ] TAK
W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:
Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu:
2
Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego
1.przygotowanie projektu zarządzenia w zakresie usługi "Mobilny Urzędnik" polegającej na obsłudze mieszkańców Gminy poza
siedzibą Urzędu Gminy (wprowadzone w życie 4.01.2021 r.) 2. możliwość załatwienia
wszelkich spraw Urzędowych na parterze budynku – w sali konferencyjnej po przywołaniu danego pracownika przez pracownika
Biura Obsługi Klienta
4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?
[ X ] NIE
Wytworzył:
Karolina Danielewicz
(2021-03-31)
Udostępnił:
Mrówczyński Witold
(2021-03-31 21:11:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Mrówczyński Witold
(2021-03-31 21:12:26)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki