Ponowne wykorzystanie

„Ponowne wykorzystywanie”

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego stanowi wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

Zasady udostępniania informacji publicznych będących w posiadaniu Gminy Dębnica Kaszubska w celu ich ponownego wykorzystywania

I. Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego:

 1. udostępniona w systemie teleinformatycznym Gminy Dębnica Kaszubska, w szczególności na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska (http://ug.debnicakaszubska.ibip.pl/public/) lub zamieszczonych na stronie internetowej Gminy Dębnica Kaszubska (http://www.debnicakaszubska.eu/), 

 2. udostępniona w inny sposób niż w systemie teleinformatycznym Gminy Dębnica Kaszubska, 

 3. przekazanych na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.


II. Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego:

 1. Dla informacji sektora publicznego udostępnianych w systemie teleinformatycznym Gminy Dębnica Kaszubska, w szczególności w BIP Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska lub udostępnianych przez jednostki Gminy Dębnica Kaszubska w sposób inny niż w BIP.Jeśli dla danej informacji sektora publicznego, udostępnianej w powyższy sposób, nie zostały określone warunki ponownego wykorzystania, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące ponownie te informacje, są zobowiązane do:

 2. Poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji sektora publicznego od Gminy Dębnica Kaszubska

 3. Informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej,

 4. Podania zakresu odpowiedzialności Gminy Dębnica Kaszubska za udostępnienie lub przekazywane informacje.

Dla informacji sektora publicznego udostępnianych na wniosek:

Gmina Dębnica Kaszubska może złożyć ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie odrębnie dla każdego wniosku i przekazać ją wnioskodawcy w trybie art. 23 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 352).

W rozumieniu art. 12 ust. 2 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, ofertę stanowią warunki ponownego wykorzystywania określone przez Gminę Dębnica Kaszubska w odniesieniu do informacji sektora publicznego udostępnionych w inny sposób niż w BIP lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, jeżeli zostały ustalone.

III. Tryb wnioskowy udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania.

 1. Udostępnienie informacji sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania następuje na wniosek, w przypadkach gdy:
 • Informacja sektora publicznego nie została udostępniona w BIP Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska lub centralnym repozytorium,
 • Informacja sektora publicznego została udostępniona w inny sposób niż w lit. a i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponownie wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat,
 • Wnioskodawca zamierza wykorzystywać informacje sektora publicznego na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,
 • Informacja sektora publicznego została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.
 1. Wniosek o udostępnienie informacji sektora publicznego winien zawierać:
 • Nazwę podmiotu zobowiązanego – nazwę podmiotu będącego dysponentem informacji sektora publicznego,
 • Informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku,
 • Wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana oraz źródło udostępnienia lub przekazania,
 • Wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług,
 • Wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych,
 • Wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w lit. b

Wniosek można złożyć w postaci elektronicznej lub papierowej.

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wnioskodawca zostaje wezwany do usunięcia braków formalnych, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Wniosek rozpatrywany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, podmiot zobowiązany zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli przygotowania lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanej we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, Gmina Dębnica Kaszubska może złożyć ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywanie. Do kosztów wpływających na ustalenie opłaty zalicza się koszty związane z przygotowaniem i przekazaniem informacji sektora publicznego w sposób i formie określonych w ofercie oraz związane z wpływem innych czynników, jakie będą brane pod uwagę przy wnioskach nietypowych w rozumieniu art. 17 ust. 2 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, a w szczególności:

 • Koszty materiałów wykorzystanych do sporządzenia wydruków i kserokopii,
 • Koszty elektronicznych nośników danych, czas i koszty pracy dodatkowej związanej z przygotowaniem lub przekazaniem informacji sektora publicznego w sposób i formie określonych w ofercie (np. koszt przesyłki).

Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

IV. Informacja o środkach prawnych przysługujących w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie         informacji sektora publicznego oraz o prawie do sprzeciwu:

 1. Gmina Dębnica Kaszubska w drodze decyzji, odmawia wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w przypadku gdy prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 6 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

 2. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, lub wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji sektora publicznego albo zawiadomić o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dniu od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku. W przypadku otrzymania sprzeciwu Gmina Dębnica Kaszubska, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego lub o wysokości opłaty.

 3. Do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego lub o wysokości opłat, stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.).

 4. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) z tym że:

 • Przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,

 • Skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

V. Umowy o udzielenie wyłącznego prawa do korzystania z informacji sektora publicznego zawarte z Gminą Dębnica Kaszubska.

 Gmina Dębnica Kaszubska nie zawarła umów o udzielenie wyłącznego prawa do korzystania z informacji sektora publicznego.

VI. Zasady odpowiedzialności Gminy Dębnica Kaszubska.

 1. Szkody spowodowane pozyskaniem informacji sektora publicznego lub ponownym wykorzystywaniem informacji sektora publicznego, zamieszczane na stronie BIP lub w innym serwisie internetowym, udostępnianej na wniosek lub pozyskanej w inny sposób, wykorzystywanej ponownie z naruszeniem warunków udostępnienia lub ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego,

 2. Szkody spowodowane przez dalsze udostępnianie informacji sektora publicznego przez podmioty ponownie ją wykorzystujące z naruszeniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym dalsze udostępnianie informacji sektora publicznego z naruszeniem przepisów regulujących ich ochronę m.in. przepisów ustawy o prawie autorskim i pokrewnych, ustawy o ochronie baz danych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o ochronie informacji niejawnych itd.

W zakresie nieobjętym powyższą regulacją zasady udostępniania informacji sektora publicznego celem ich ponownego wykorzystywania w sposób szczegółowy unormowane zostały w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 352).

Załączniki

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji.doc
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 30 KB
Wytworzył:
Emilia Szymaniuk
(2016-11-18)
Udostępnił:
Mrówczyński Witold
(2016-11-18 09:01:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Mrówczyński Witold
(2017-04-14 08:23:13)
Wytworzył:
Emilia Szymaniuk
(2016-11-07)
Udostępnił:
Mrówczyński Witold
(2016-11-07 19:35:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Mrówczyński Witold
(2019-01-08 10:17:09)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki