☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Dębnica Kaszubska
Herb Gminy Dębnica Kaszubska

Niedziela 29.01.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Klauzula informacyjna dot. nagrywania rozmów telefonicznych

1.Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska jest Wójt Gminy Dębnica Kaszubska.

Dane kontaktowe: Urząd Gminy Dębnica Kaszubska, ul ks. Antoniego Kani 16 a, 76-248 Dębnica Kaszubska, telefon 59 813 623, e-mail: informacja@debnicakaszubska.eu

2.W sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ochroną danych osobowych można się  skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych, poprzez adres e-mail: iod@debnicakaszubska.eul lub pisemnie na adres Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska. ul. ks Antoniego kani 16a, 76-248 Dębnica Kaszubska

3.Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe gromadzone w ramach systemu nagrywania przychodzących połączeń telefonicznych zarejestrowanych przez Urząd Gminy Dębnica Kaszubska w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, tj. zgody wyrażonej przed uzyskaniem połączenia telefonicznego, wyrażonej poprzez kontynuację rozmowy telefonicznej oraz art. 6 ust. 1 lit e) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi.

4. Nagrywanie rozmów telefonicznych stosowane jest w celu podniesienia bezpieczeństwa i poprawy jakości obsługi klienta.

5.Rejestrowaniu podlegają wszystkie połączenia przychodzące i wychodzące poprzez centrale telefoniczną Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska.

6.Pani/Pana dane osobowe z nagranych rozmów mogą zostać ujawnione organom i jednostkom, które wskażą odpowiednią podstawę prawną upoważniającą do odbioru tych danych lub dane mogą zostać udostępnione odpowiednim organom prowadzącym postępowanie przygotowawcze lub dla celów postępowania sądowego, w tym wykazania faktów albo zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.

7. Zapisy z systemów nagrywania rozmów telefonicznych przechowywane będą nie dłużej niż 30 dni od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagranie stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów nagrania zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu.

8. Przysługuje Pani/Panu:

  1. prawo dostępu do swoich danych;

  2. prawo do sprostowania swoich danych;

  3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

  5. prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania. Cofnięcie zgody możliwe jest w każdym momencie poprzez rozłączenie się i niekontynuowanie nawiązanej przez siebie rozmowy telefonicznej.

9.W razie stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10.Podanie danych osobowych jest dobrowolne i poprzedzone zgodą na kontynuowanie rozmowy. Po nawiązaniu połączenia telefonicznego, a przed rozpoczęciem rozmowy jest Pani/Pan informowany poprzez komunikat głosowy o nagrywaniu rozmowy. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na ich nagrywanie należy przerwać połączenie.

11.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej.

Wytworzył:
Agnieszka Żukowska
(2021-09-03)
Udostępnił:
Mrówczyński Witold
(2021-09-03 13:54:56)
Ostatnio zmodyfikował:
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 231939