Zakup i dostawa materiałów biurowych do Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska 26.11.2020.

RA.2601.1.2020.ES

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakup i dostawa materiałów biurowych do Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska
 

 1. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Dębnica Kaszubska , ul. ks. Antoniego Kani 16a, 76-248 Dębnica Kaszubska, woj. pomorskie, tel. 0-59 81-31-623, faks 0-59 81 31 634.

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zakup i dostawa materiałów biurowych do Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska.

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne zaopatrywanie w materiały biurowe Urząd Gminy w Dębnicy Kaszubskiej.

Zestawienie materiałów zawiera formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 1. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających dotyczącego przedmiotu zamówienia.

 1. CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA: Zakończenie: 31.12.2021 r.

 2. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

  2. Ofertę stanowi formularz oferty sporządzony wg załącznika nr 1 do ogłoszenia wraz z załącznikiem stanowiącym zestawienie wszystkich materiałów biurowych.

  3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert w postaci elektronicznej.

  4. Wykonawca winien zamieścić ofertę w kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego, oraz oznaczonej zapisem „OFERTA NA MATERIAŁY BIUROWE” bądź wysłać na adres mailowy: e.szymaniuk@debnicakaszubska.eu.

  5. Zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Cena zawiera wszelkie koszty niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia w tym koszt dostawy oraz podatek VAT w ustawowej wysokości.

  6. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

 3. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

Należy przedłożyć wypełniony formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia wraz z zestawieniem wszystkich materiałów biurowych.

 1. KRYTERIA OCENY OFERT - najniższa cena.

 2. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

  1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot zamówienia zgodnie z wszystkimi wymaganiami zamawiającego wskazanymi w niniejszej ogłoszeniu.

  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamiany wyszczególnionego w załączniku do ogłoszenia asortymentu na inne typowe materiały biurowe. Wartość powyższej zamiany, nie może przekroczyć 30% ceny oferty wybranej w postępowaniu jako oferta najkorzystniejsza.

  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia przedmiotu umowy w zakresie ilościowym.

  4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia przedmiotu umowy o materiały dodatkowe, nie ujęte w pierwotnym zestawieniu. Wartość dodatkowych zamówień nie może przekroczyć 30% ceny umowy.

  5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania przesunięć ilościowych pomiędzy pozycjami wyszczególnionymi w załączniku do umowy. Wartość dokonanych przesunięć nie może przekroczyć 30% ceny oferty wybranej w postępowaniu jako oferta najkorzystniejsza.

  6. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu umowy w zakresie ilościowym w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych, nie będzie to leżało w interesie Zamawiającego.

  7. Zamawiający w zleceniu wskaże zamawiane produkty oraz ich ilość,

  8. Miejscem dostaw jest: Urząd Gminy w Dębnicy Kaszubskiej, ul. ks. Antoniego Kani 16 a, 76-248 Dębnica Kaszubska.

  9. Przedmiot konkretnego zlecenia zostanie wydany Zamawiającemu w terminie 10 dni od otrzymania przez wykonawcę zlecenia.

  10. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą następowały po każdym zrealizowanym prawidłowo zleceniu, według cen jednostkowych przedstawionych w ofercie, na podstawie faktycznie zrealizowanych dostaw.

  11. Zapłata wynagrodzenia za dostarczony przedmiot umowy następować będzie po zrealizowaniu każdej z dostaw, na podstawie faktury.

 3. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 4. Termin składania ofert:

  • 14.12.2020 r. do godz. 17:00,

  • miejsce: Urząd Gminy w Dębnicy Kaszubskiej
   ul. ks. Antoniego Kani 16a
   76-248 Dębnica Kaszubska,

  • bądź na adres mailowy:
   e.szymaniuk@debnicakaszubska.eu

 5. Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapisów niniejszego ogłoszenia. Dokonaną w ten sposób zmianę przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano informację oraz umieszcza je na stronie internetowej Zamawiającego.

 7. Jeżeli w wyniku zmiany treści ogłoszenia jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców oraz zamieszcza informację na stronie internetowej.

 8. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
  Emilia Szymaniuk, 
  tel. 59 813 23 01,
  e-mail: e.szymaniuk@debnicakaszubska.eu

 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny jego unieważnienia.

 10. POZOSTAŁE INFORMACJE

UWAGA - poniżej znajdują się linki do załączników -  kliknięcie linku spowoduje otwarcie pliku w domyślnej przeglądarce plików pdf , plików tekstowych , plików archiwów lub obrazów.

Załączniki:
 

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 304 KB
Wytworzył:
Emilia Szymaniuk
(2020-12-18)
Udostępnił:
Mrówczyński Witold
(2020-12-21 12:45:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zapytanie ofertowe - BIP.pdf
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 749 KB
Wytworzył:
Emilia Szymaniuk
(2020-11-26)
Udostępnił:
Mrówczyński Witold
(2020-11-26 11:18:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Mrówczyński Witold
(2020-11-26 12:05:06)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Wzór umowy na materiały biurowe.doc
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 44 KB
Wytworzył:
Emilia Szymaniuk
(2020-11-26)
Udostępnił:
Mrówczyński Witold
(2020-11-26 11:18:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Załącznik nr 1 - formularz oferty.doc
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 40 KB
Wytworzył:
Emilia Szymaniuk
(2020-11-26)
Udostępnił:
Mrówczyński Witold
(2020-11-26 11:18:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Załącznik nr 2 - wykaz artykułów.xlsx
Typ pliku: DEFAULT.ICON, Rozmiar: 14 KB
Wytworzył:
Emilia Szymaniuk
(2020-11-26)
Udostępnił:
Mrówczyński Witold
(2020-11-26 11:18:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Emilia Szymaniuk
(2020-11-26)
Udostępnił:
Mrówczyński Witold
(2020-11-26 11:20:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Mrówczyński Witold
(2020-11-26 12:05:59)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki