☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Dębnica Kaszubska
Herb Gminy Dębnica Kaszubska

Wtorek 31.01.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

KARTA INFORMACYJNA

Urząd Gminy Dębnica Kaszubska

WYDANIE  DECYZJI  O  WARUNKACH  ZABUDOWY

 

I. PODSTAWA PRAWNA:

- art. 59 ust.1 i ust. 2, art. 60 ust.1 i art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zmianami),

- - art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zmianami),

II. SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAWY:

  1. Formularza wniosku można otrzymać w Biurze Obsługi Klienta, na parterze siedziby Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska, przy ul. księdza Antoniego Kani 16a.
  2. Formularz wniosku można pobrać z załączników poniżej.
  3. Wnioski przyjmowane są w Biurze Obsługi Klienta.

III. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
  2. Do wniosku o warunki zabudowy należy dołączać:

1) Jeden oryginał + 2 egz. kopii mapy zasadniczej (sytuacyjno – wysokościowej) w skali 1:500 lub 1: 1000 (w przypadku inwestycji liniowych dopuszcza się skalę 1:2000) obejmującej obszar wokół działki(-ek) objętej wnioskiem, w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość działki, lecz nie mniej niż 50 m.

Uwaga!:

W sytuacji braku mapy zasadniczej dopuszcza się mapę katastralną w skali 1:500 lub 1:1000 z adnotacją Ośrodka Zasobów Geodezyjnych i Kartograficznych o braku mapy zasadniczej na ten teren.

2) Charakterystyka planowanej inwestycji w formie opisowej i graficznej, obejmującą:

a) określenie zapotrzebowania na wodę energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,

b) określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych oraz powierzchni terenu podlegającej przekształceniu,

c) określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko;

3) Ocenę oddziaływania inwestycji na środowisko – tylko w przypadku, gdy inwestycja może pogorszyć stan środowiska lub jest szczególnie szkodliwa dla środowiska i ludzi.

4) Oświadczenie właściwego zarządcy sieci o możliwości wykonania uzbrojenia technicznego terenu, co zostanie zagwarantowane w drodze umowy z inwestorem tj.:

- w zakresie zaopatrzenia inwestycji w wodę i odprowadzenie ścieków – oświadczenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej,

- w zakresie zaopatrzenia inwestycji w energię elektryczną – oświadczenie ENERGA – Operator S.A Gdańsk, Oddział Słupsk, Bytów lub Lębork.

  1. W zależności od potrzeb:

5) Pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy. Pełnomocnik dołącza oryginał lub urzędowo poświadczoną kopię pełnomocnictwa zgodnie z art. 33 § 1 i § 3 Kpa.

6) Dokument potwierdzający służebność gruntową, gwarantującą dostęp do drogi publicznej.

7) W przypadku zabudowy siedliskowej:

- program produkcji,

- zaświadczenie właściwego organu o płatności podatku rolnego.

 

IV. OPŁATY:

 Zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 2147 ze zm.).

V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

  1. niezwłoczne załatwienie sprawy (art. 35§2 k.p.a.),
  2. 1 miesiąc dla spraw wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego (art. 35 §3 k.p.a.),
  3. 2 miesiące dla spraw szczególnie skomplikowanych (art. 35 §3 k.p.a.).

VI. TRYB ODWOŁAWCZY:

Na decyzje o warunkach zabudowy wnioskodawcy i stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Wójta Gminy Dębnica Kaszubska w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

VII. OSOBA ZAŁATWIAJĄCA SPRAWY:

Danuta Matyszewska insp. ds. gospodarki przestrzennej, pokój nr 26, (II piętro),  tel.: 059 81 32 313,

VIII. UWAGI:

1. Dla inwestycji zlokalizowanych na obszarach, dla których obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, uchwalone po dniu 31.12.1994 r., nie jest wymagane ustalanie warunków zabudowy. Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Dębnica Kaszubska dostępne są w Systemie Informacji Przestrzennej http://debnicakaszubska.e-mapa.net/

2. Mapki stanowiące załącznik do wniosku są do uzyskania w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Słupsku, mieszczącym się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14,

4. Decyzję można odebrać osobiście w urzędzie – pokój nr 26 lub otrzymać pocztą (decyduje zainteresowany).

5. W przypadku niepełnych informacji lub braku wymaganych załączników, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

6. W odniesieniu do tego samego terenu decyzję o warunkach zabudowy można wydać więcej niż jednemu wnioskodawcy.

7. Decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu oraz nie ogranicza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

8. Decyzja o warunkach zabudowy może być przeniesiona, za zgodą osoby na rzecz, której została wydana – na rzecz innej osoby, jeśli przyjmuje wszystkie warunki wynikające z decyzji.

 

Załączniki

 

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Wniosek edytowalny.pdf
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 601 KB
Wytworzył:
Danuta Matyszewska
Udostępnił:
Artur Rabenda
(2022-04-11 09:15:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Wniosek o wzizt i/lub lokalizację inwestycji celu publicznego.
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 379 KB
Wytworzył:
Danuta Matyszewska
(2022-01-04)
Udostępnił:
Mrówczyński Witold
(2022-01-04 19:33:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Danuta Matyszewska
Udostępnił:
Mrówczyński Witold
(2011-12-19 09:10:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Wróblewski Marek
(2018-06-15 13:17:13)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 232131