☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Dębnica Kaszubska
Herb Urząd Gminy Dębnica Kaszubska

Środa 23.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Podatek leśny od osób fizycznych

 

Przepisy prawne
- Ustawa z dnia 30 października 2002 r. O podatku leśnym (Dz. U. z 2017, poz. 1821 oraz z 2018 poz. 1588 i 1669 z późniejszymi zmianami)

 

Przedmiot opodatkowania
Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Lasem w rozumieniu ustawy są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy .

 

Zwolnione od podatku leśnego są:
- lasy z drzewostanem w wieku 40 lat,
- lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków i użytki ekologiczne.

  

Podstawa opodatkowania  
Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Obowiązek podatkowy w zakresie podatku leśnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał tytuł prawny do lasu lub nastąpiło objęcie lasu w posiadanie. Deklaracje osoby prawne składają w terminie do 15 stycznia, a jeżeli obowiązek powstał po tym dniu lub zaistniałej zmiany mające wpływ na wysokość opodatkowania w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności.

 

 

Podatnicy podatku leśnego są obowiązani składać organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasu, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru przez radę gminy informacje o lasach; osoby fizyczne - w terminie 14 dni od dnia powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego. 

 

Terminy i sposoby płatności podatku leśnego

Osoby fizyczne - podatek leśny na rok podatkowy w drodze decyzji ustala organ podatkowy, podatek jest płatny w ratach: do dnia 15 marca, 15 maja,  15 września i 15 listopada roku podatkowego

 

Stawki podatku leśnego

Podatek leśny  na rok 2020 wynosi - 42,7328 zł za 1 ha fizyczny ( 194,24 zł za 1 m 3 x 0,220 ), Kwotę podatku ustalono na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r.

  

Deklaracje i informacje – druki w sprawie podatku leśnego
Wzory formularzy podatkowych określa Uchwała 
Nr XI/64/2015 rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 25 listopada 2015r.

 

Deklaracje i druki w sprawie podatku leśnego określone uchwałą Nr XI/64/2015 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 25 listopada 2015r. obowiązywały do 30 czerwca 2019 r.

W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Nie wszczyna się postępowania jeżeli wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekraczałoby, określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe (Dz.U.poz. 1529).   

Załączniki

 

Wytworzył:
Zdzisława Konopka
Udostępnił:
Witold Mrówczyński
(2011-12-14 11:46:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Witold Mrówczyński
(2020-01-02 12:48:16)
 
 
ilość odwiedzin: 3314858

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X