☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Dębnica Kaszubska
Herb Gminy Dębnica Kaszubska

Wtorek 31.01.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Podatek rolny od osób fizycznych

 

Przepisy prawne

- Art. 2, 3 Ust.1, Art. 4, 207 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ()
- Art. 6a Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U.z 2017 r. poz.1892 oraz z 2018 r. poz. 1588 i 1669 z późniejszymi zmianami)

 

Przedmiot opodatkowania
opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty rolne, z wyjątkiem gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. 

Podmiot opodatkowania
Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku rolnego są :
- właściciel gruntów 
- posiadacz samoistny gruntu
- posiadacz gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego lub gdy grunty gospodarstwa rolnego zostały wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Jeżeli grunty, podlegają opodatkowaniu, stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowią odrębny przedmiot opodatkowania podatkiem rolnym, a obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach (posiadaczach), z tym że jeżeli grunty stanowią gospodarstwo rolne, obowiązek podatkowy ciąży na tej osobie będącej współwłaścicielem (posiadaczem),  która to gospodarstwo prowadzi w całości.

Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, podlegających opodatkowaniu podatkiem rolnym, a łącznej powierzchni przekraczającej 1ha lub 1ha przeliczeniowy, stanowiący własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej.N

Podstawa opodatkowania
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi: dla gruntów gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych ustalona na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikająca z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego (Gmina Dębnica Kaszubska należy do III okręgu podatkowego).

Obowiązek podatkowy w podatku rolnym powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał tytuł prawny do gruntów lub objęcie gruntów w posiadanie. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek rolny za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym istniał ten obowiązek. Grunty zajęte w gospodarce na prowadzenie innej działalności niż rolnicza ulegają pomniejszeniu a kwota podatku ulega obniżeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła ta zmiana.

Podatnicy podatku rolnego są obowiązani:składać organowi podatkowemu właściwemu ze względu na położenie gruntów, informacje sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru przez radę gminy,

Osoby fizyczne - informacje o gruntach składają w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub o zaistnieniu zmian mających wpływ na wysokość opodatkowania

Obowiązek składania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na mocy przepisów ustawy o podatku rolnym

Terminy płatności podatku rolnego
Osoby fizyczne- podatek jest płatny w ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach: do dnia 15  marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego. 

Stawki podatku rolnego
Podatek za rok podatkowy wynosi: równowartość pieniężną 2,5 q żyta - od jednego 1ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych. Równowartość pieniężną 5q żyta - od 1ha pozostałych gruntów.

Kwotę podatku ustalono na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023.

Na rok 2023 podatek rolny wynosi 185,125 zł za 1 ha przeliczeniowy - ( 2,5 q. x 74,05 z ł) dla gospodarstw rolnych,
Na rok 2023 podatek rolny wynosi 370,25 zł za 1 ha fizyczny ( 5 q. x 74,05 z ł) dla pozostałych gruntów rolnych.

Druki i informacje w sprawie podatku rolnego
Wzory formularzy podatkowych określa Uchwała 
Rady Gminy Nr XI/64/2015 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia formularzy na podatek od nieruchomości, rolny, i leśny. 

W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł podatek jest płatny jednorazowo w terminie  płatności pierwszej raty.

Deklaracje i informacje – do pobrania w zakładce "Nowe wzory informacji i deklaracji podatkowych obowiązujące od 1 lipca 2019 r."

Deklaracje i druki w sprawie podatku rolnego określone uchwałą Nr XXXIII/277/2015 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 29 listopada 2015r. obowiązywały do 30 czerwca 2019 r.

Nie wszczyna się postępowania jeżeli wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekraczałoby, określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r.  - Prawo pocztowe (Dz.U.poz. 1529). 

 

Poniżej znajdą Państwo załączniki z dokumentami w formacie plików PDF oraz DOC . 
UWAGA -  kliknięcie linku spowoduje otwarcie pliku w domyślnej przeglądarce plików PDF lub DOC

 

Załączniki 

 

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Klauzula informacyjna podatki - UWAGA - kliknięcie linku spowoduje otwarcie pliku w domyślnej przeglądarce plików pdf .
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 72 KB
Wytworzył:
Zdzisława Konopka
(2020-10-27)
Udostępnił:
Mrówczyński Witold
(2020-10-27 12:16:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Zdzisława Konopka
Udostępnił:
Mrówczyński Witold
(2011-12-14 11:27:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Wałaszewski Maciej
(2023-01-04 21:24:00)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 232131