☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Dębnica Kaszubska
Herb Gminy Dębnica Kaszubska

Wtorek 31.01.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Przepisy prawne
Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o Podatkach i opłatach Lokalnych -  tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 1445 z póź.zm.

Przedmiot opodatkowania
Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają:
- grunty nieobjęte przepisami o podatku rolnym
- budynki lub ich części
- budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej są to – grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą.

Podmiot opodatkowania
Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, będące:
- właścicielami
- użytkownikami wieczystymi
- samoistnymi posiadaczami
- posiadaczami zależnymi (np.: najemca, dzierżawca) nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Czynności i dokumenty związane z podatkiem od nieruchomości.
Podatnicy podatku od nieruchomości są obowiązani składać organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru przez radę gminy:

Osoby prawne i jednostki organizacyjne , w tym spółki nie mające osobowości prawnej – deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy – w terminie do 15 stycznia, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu albo zaistniały zdarzenia mające wpływ na wysokość opodatkowania – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności.

Obowiązek składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (ustawowych i wprowadzonych uchwała rady gminy).

Jeżeli nieruchomość lub obiekty budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu jednocześnie osoby fizycznej oraz osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej, w tym spółki nie mającej osobowości prawnej, osoba fizyczna składa deklaracje na podatek od nieruchomości oraz opłaca podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.

Podstawa opodatkowania
Podstawę opodatkowania stanowi;
dla gruntów – powierzchnia
dla budynków lub ich części – powierzchnia użytkowa
dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiącą podstawę obliczenia amortyzacji w tym roku, nie pomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych – ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego,

Jeżeli od budowli nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych – podstawę opodatkowania stanowi ich wartość rynkową.

Wysokość stawek podatkowych
wysokość stawek podatku od nieruchomości określa Uchwała Rady Gminy Dębnica Kaszubska w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 r. Nr XXVI/186/2020 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 30 listopada 2020 r. 

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego:
Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nabyto tytuł prawny do przedmiotu opodatkowania lub nastąpiło wejście w jego posiadanie.

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

Terminy i sposoby płatności podatku od nieruchomości
Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie mające osobowości prawnej – wpłacają obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości – bez wezwania – w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca począwszy od lutego roku podatkowego a za styczeń do dna 31 stycznia - przelewem na rachunek organu podatkowego lub gotówką w kasie . Deklarację w sprawie podatku od nieruchomości na dany rok podatkowy oraz podatek za miesiąc styczeń Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie mające osobowości prawnej składają do dnia 31 stycznia aktualnego roku podatkowego.

 

Deklaracje i informacje – do pobrania w zakładce "Nowe wzory informacji i deklaracji podatkowych obowiązujące od 1 lipca 2019 r."


Deklaracje i informacje – druki w sprawie podatku od nieruchomości.
Deklaracje i druki w sprawie podatku od nieruchomości określa uchwała Nr XXXIII/277/2015 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 29 listopada 2015r. obowiązywały do 30 czerwca 2019 r.

W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Nie wszczyna się postępowania jeżeli wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekraczałoby, określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. -Prawo pocztowe (Dz.U.poz. 1529). 

Załączniki

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała nr LI/382/2022 z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 103 KB
Wytworzył:
Emilia Konopka
Udostępnił:
Wałaszewski Maciej
(2022-11-30 17:06:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Zdzisława Konopka
Udostępnił:
Mrówczyński Witold
(2011-12-14 11:52:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Wałaszewski Maciej
(2021-01-07 12:56:35)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 232131