☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Dębnica Kaszubska
Herb Urząd Gminy Dębnica Kaszubska

Środa 29.01.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

Zasady obrotu napojami alkoholowymi określa ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 1356, z późn. zm. ).

Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta ), właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży, zwanego dalej organem zezwalającym.

Zezwolenie wydaje się na podstawie pisemnego wniosku przedsiębiorcy.

Zezwolenia wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje napojów alkoholowych:

 1. do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo;

 2. powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu ( z wyjątkiem piwa );

 3. powyżej 18% zawartości alkoholu.

Zezwolenia organ zezwalający wydaje po uzyskaniu pozytywnej opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałą rady gminy.

Zgodnie z uchwałą Nr XVIII/132/2012 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 01.06.2012 r. w sprawie ustalenia na terenie gminy Dębnica Kaszubska liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa ), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy Dębnica Kaszubska miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych:

1) miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży, nie mogą być usytuowane w odległości bliższej niż 100 m od kąpielisk,

2) miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży nie mogą być usytuowane w odległości bliższej niż 50 m od szkół i przedszkoli oraz 100 m od miejsc kultu religijnego.

Pomiaru odległości dokonuje się najkrótszą drogą wzdłuż ciągów komunikacyjnych. Przez ciąg komunikacyjny należy rozumieć dystans, jaki należy pokonać od wejścia do miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych do granicy miejsc określonych w pkt 1 oraz do wejścia na teren miejsc określonych w pkt 2.

Opłatę za zezwolenie wnosi się na rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia, w wysokości:

 1. 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;

 2. 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa);

 1. 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Opłata ta dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie.

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.

Opłatę, o której mowa wyżej, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

 1. 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;

 2. 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) – wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;

 3. 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła ww. wartości, wnoszą opłatę w wysokości określonej dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie.

Opłata powyższa wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wygasa w przypadku:

 1. likwidacji punktu sprzedaży;

 2. upływu terminu ważności zezwolenia;

 3. zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży;

 4. zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej;

 5. niezłożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4 ( oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych), lub niedokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5 w terminach, o których mowa w art. 111 ust. 7 wyżej wymienionej ustawy.

 

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych organ zezwalający cofa w przypadku:

1) nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności:

a) sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw;

b) sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z naruszeniem zakazów określonych w art. 14 ust. 3 i 4 wyżej wymienionej ustawy;

2) nieprzestrzegania określonych w ustawie warunków sprzedaży napojów alkoholowych;

3) powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego;

4) wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł;

5) przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 111 ust. 4 wyżej wymienionej ustawy;

6) popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie;

7) orzeczenia, wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo wobec osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.

Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.

 

Zezwolenia jednorazowe

Na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych mogą być wydawane jednorazowe zezwolenia. Zezwolenia te wydawane są na okres do 2 dni.

Opłata za jednorazowe zezwolenia wnoszona jest na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń.

Zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych określone w wyżej wymienionej uchwale Rady Gminy nie dotyczą wydawania jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

Sprawy z zakresu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych załatwia inspektor ds. działalności gospodarczej Urzędu Gminy (pokój nr 30), tel. 598132316.

 

Załączniki

plik pdf - Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży lub poza miejscem sprzedaży.pdf Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży lub poza miejscem sprzedaży.pdf
(29.1 KB)
Wytworzył:
Danuta Fiedot
(2012-08-31)
Udostępnił:
Witold Mrówczyński
(2012-08-31 12:48:05)
Ostatnio zmodyfikował:

plik pdf - Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.pdf Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.pdf
(50.9 KB)
Wytworzył:
Danuta Fiedot
(2013-01-16)
Udostępnił:
Witold Mrówczyński
(2013-01-16 11:11:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Danuta Fiedot
(2012-08-31)
Udostępnił:
Witold Mrówczyński
(2012-08-31 12:50:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Witold Mrówczyński
(2013-05-14 10:58:52)
 
 
ilość odwiedzin: 2813403

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X