☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Dębnica Kaszubska
Herb Gminy Dębnica Kaszubska

Niedziela 05.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Sekretarz Gminy

Funkcję Sekretarza sprawuje Agnieszka Żukowska

Tel: 730820909

email:a.zukowska@debnicakaszubska.eu

pokój nr 21

Zadania i kompetencje Sekretarza należy w szczególności:

 1. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad powierzonymi komórkami organizacyjnymi i stanowiskami pracy;
 2. pełnienie nadzoru nad jakością pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr;
 3. nadzór nad sprawną organizacją pracy Urzędu oraz przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu;
 4. czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu;
 5. opracowywanie propozycji podziału zadań na referaty i stanowiska pracy;
 6. sprawowanie nadzoru nad opracowywaniem zakresów czynności dla poszczególnych stanowisk;
 7. nadzorowanie czasu pracy pracowników Urzędu;
 8. nadzorowanie spraw dotyczących prowadzenia naborów na wolne stanowiska urzędnicze, służby przygotowawczej i okresowej oceny pracowników;
 9. współpraca z Radą Gminy i Młodzieżową Radą Gminy oraz realizacja wszelkich działań z tym związanych;
 10. sprawowanie nadzoru nad przygotowywaniem materiałów pod obrady sesji Rady Gminy, prac komisji Rady i odpowiadanie za ich przebieg i sprawną procedurę;
 11. koordynowanie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego;
 12. współpraca z gminnymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie realizacji ich zadań statutowych;
 13. opracowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych oraz ich bieżąca aktualizacja;
 14. sprawowanie nadzoru nad pracą archiwum Urzędu Stanu Cywilnego i zakładowego;
 15. nadzór nad zawartością merytoryczną strony internetowej i BIP;
 16. sprawowanie nadzoru i dokonywanie ewaluacji dokumentów strategicznych Gminy, w szczególności:
 • Strategii Rozwoju Gminy Dębnica Kaszubska,
 • Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dębnica Kaszubska,
 • Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Dębnica Kaszubska,
 • Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Dębnica Kaszubska,
 • Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Dębnica Kaszubska,
 • Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dębnica Kaszubska;
 1. koordynowanie prac nad raportem o funkcjonowaniu Gminy;
 2. sprawowanie nadzoru nad miejscami ogłoszeń i publikacji urzędowych;
 3. nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz obiegu dokumentów w Urzędzie;
 4. nadzorowanie utrzymania czystości w Urzędzie, wyglądu budynku Urzędu i jego otoczenia;
 5. nadzorowanie spraw związanych z wyborami, referendami i spisami;
 6. koordynowanie i organizacja prac związanych ze spisami statystycznymi;
 7. przechowywanie protokołów kontroli zewnętrznych i wewnętrznych Urzędu oraz prowadzenie książki kontroli;
 8. pełnienie nadzoru nad rozpatrywaniem skarg, wniosków i petycji;
 9. nadzorowanie przygotowania projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych;
 10. prowadzenie rejestru wydanych upoważnień i pełnomocnictw;
 11. koordynowanie spraw związanych ze składaniem oświadczeń majątkowych przez osoby zobowiązane;
 12. koordynowanie działań w zakresie przeprowadzenia kontroli zarządczej;
 13. wykonywanie innych obowiązków w granicach udzielonego odrębnego pełnomocnictwa lub upoważnienia nadanego przez Wójta

Sekretarz nadzoruje pracę:

 1.     Referatu Administracyjnego;
 2.     Referatu Spraw Obywatelskich;
 3.     Samodzielnymi Stanowiskami (ds. systemu oświaty, ds. kadrowych, ds. obsługi organów gminy, informatyk urzędu)
Wytworzył:
Jolanta Antonowicz
(2015-04-16)
Udostępnił:
Mrówczyński Witold
(2011-12-08 11:30:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Mrówczyński Witold
(2021-08-27 09:57:47)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 232645