Ogłoszenie o naborze partnerów społeczno-gospodarczych do Komitetu Doradczego ZIT MOF Słupsk - Ustka

 


 

Ogłoszenie o naborze partnerów społeczno-gospodarczych do Komitetu Doradczego
ZIT MOF Słupsk - Ustka


 

W związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem i wdrażaniem Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, samorządy wchodzące w skład Związku ZIT, tj. Miasta Słupsk oraz Ustka, Gminy: Słupsk, Kobylnica, Ustka, Damnica, Dębnica Kaszubska oraz Powiat Słupski ogłaszają nabór na członków Komitetu Doradczego ZIT MOF Słupsk – Ustka.

Komitet Doradczy ZIT MOF Słupsk - Ustka, pełni funkcję konsultacyjno – opiniodawczą dla Związku ZIT MOF Słupsk – Ustka w procesach związanych z opracowaniem, realizacją, monitorowaniem i ewaluacją Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk – Ustka na lata 2022-2030. Celem działania Komitetu Doradczego ZIT MOF S-U jest zapewnienie zaangażowania społecznego na wszystkich etapach planowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk – Ustka na lata 2022-2030.

Komitet Doradczy ZIT MOF Słupsk - Ustka:

  1. składa się z przedstawicieli mieszkańców MOF S-U, społeczeństwa obywatelskiego, reprezentowanego w szczególności przez podmioty działające na rzecz ochrony środowiska oraz odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób ze specjalnymi potrzebami, równości płci i niedyskryminacji;

  2. stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy ze Związkiem ZIT MOF S-U
    w sprawach dotyczących przygotowania i wdrażania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk – Ustka na lata 2022-2030;

  3. umożliwia prowadzenie dyskusji mającej na celu wypracowanie wspólnego stanowiska najkorzystniejszego z punktu widzenia interesariuszy;

  4. uczestniczy w pracach Związku ZIT MOF S-U związanych
    z przygotowaniem i wdrażaniem Strategii ZIT.

 

Zachęcamy podmioty i organizacje działające na terenie MOF Słupsk Ustka oraz pozostałych interesariuszy do zgłaszania swojego akcesu do Komitetu Doradczego. Szczegółowy Regulamin dotyczący zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Doradczego ZIT MOF Słupsk – Ustka, przyjęty Uchwałą Komitetu Sterującego Związku ZIT z 20.05.2022 r. stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Regulamin (plik)

 

Warunkiem przystąpienia do naboru jest przesłanie w terminie od 27.05.2022 do 09.06.2022 wypełnionego Formularza zgłoszeniowego na członka Komitetu Doradczego na adres Urzędu Miejskiego w Słupsku, Wydział Zarządzania Funduszami, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk lub e-mailem (w formie skanu z oryginału) na adres: mofslupsk@um.slupsk.pl

Formularz (plik)
 

 

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biura ZIT MOF Słupsk – Ustka pod numerem telefonu 59 84 88 304, e -mail: mofslupsk@um.slupsk.pl


 

Wytworzył:
Anna Mułyk
(2022-05-27)
Udostępnił:
Artur Rabenda
(2022-05-27 13:16:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Artur Rabenda
(2022-05-27 13:19:08)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki