Obwieszczenie dot. przedłużenia terminu zakończenia postępowania dot. wznowienia sprawy zakończonej ostateczną decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku znak: GD.ZUZ.3.421.402.2018.KT z

Gdańsk, 28.10.2021 r.

GD.ZUZ.3.421.256.2019. ASK.KT

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie: art. 36 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r poz. 735 ze zm.) w zw. z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 624 ze zm.), w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym dot. wznowienia sprawy zakończonej ostateczną decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku znak: GD.ZUZ.3.421.402.2018.KT z dnia 8 listopada 2018 r„

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku informuje,

że dotrzymanie ustawowego terminu załatwienia niniejszej sprawy, nie jest możliwe w terminie określonym wart. 35 § 3 K.p.a., z uwagi na konieczność podjęcia wszelkich kroków do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego i prawnego niezbędnego do załatwienia sprawy oraz zebrania materiału dowodowego w sposób wyczerpujący i jego rozpatrzenia (wystąpiono do Starosty Słupskiego o dane ewidencyjne działek w zasięgu oddziaływania realizowanych usług wodnych). Przewidywane załatwienie ww. sprawy nastąpi nie później niż do dnia 31.12.2021 r.

Zgodnie z art. 37 § 1. K.p.a. stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli: 1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność); 2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość) Ponaglenie winno zawierać uzasadnienie i wnosi się je do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie lub do organu prowadzącego postępowanie -jeżeli nie ma organu wyższego stopnia.

POUCZENIE

  • 1.W przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia.

  • 2. W związku z wprowadzonym od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 strona może żądać od organu prowadzącego postępowanie przesłania elektronicznej wersji akt sprawy celem zapoznania się, po uprzednim telefonicznym lub e-mailowym uzgodnieniu z osobą prowadzącą sprawę.

Obwieszczenie umieszcza się:

  • 1. Na tablicy ogłoszeń PGW WP Zarządu Zlewni w Gdańsku

  • 2. Na tablicy ogłoszeń PGW WP Nadzoru wodnego w Stupsku

  • 3. Na stronie internetowej BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

  • 4. Na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej BIP Gminy Dębnica Kaszubska

  • 5. Na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Słupsku

  • 6. a/a - ZUZ

Sprawę prowadzi: Konrad Topka (tel. 59 822 13 60, 59 822 23 41), e-mail: konradtopka@wody.gov.pl

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Gdańsku

ul. Sucha 12, 80-531 Gdańsk

tel.: +48 58 55-99-216 | e mail: zz-gdansk@wody.gov.pl

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Skan treści obwieszczenia GD.ZUZ.3.421.256.2019. ASK.KT
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 247 KB
Wytworzył:
Daria Gomółka
Udostępnił:
Wałaszewski Maciej
(2021-11-12 22:19:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Daria Gomółka
(2021-11-10)
Udostępnił:
Wałaszewski Maciej
(2021-11-12 22:12:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Wałaszewski Maciej
(2021-11-12 22:26:58)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki