Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko sekretarza szkoły - ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOTARZYNIE

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOTARZYNIE

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO SEKRETARZA SZKOŁY

Nabór dotyczy zatrudnienia: od 01 stycznia 2021 r.

- w pełnym wymiarze czasu pracy,
- na czas nieokreślony, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że umowa na czas nieokreślony jest poprzedzona umowami na czas określony.

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 5. spełnia jeden z poniższych warunków:
  • - posiada co najmniej wykształcenie średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku oraz 5-letni staż pracy.
 6. znajomość zasad funkcjonowania samorządu gminnego, procedur administracyjnych,
 7. znajomość: aktów prawnych dotyczących przepisów prawa oświatowego, Karty Nauczyciela, Kodeksu Pracy.
 8. biegła znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. preferowane wykształcenie wyższe ekonomiczne lub administracyjne,
 2. wysoka kultura osobista,
 3. umiejętność organizacji pracy własnej,
 4. umiejętność pracy w zespole,
 5. umiejętność interpretowania i stosowania przepisów prawnych,
 6. umiejętność analizowania danych finansowych,
 7. komunikatywność,
 8. radzenie sobie w warunkach stresu,
 9. prawo jazdy.

3. Warunki pracy:

 1. większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej,
 2. praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
 3. wysiłek głównie umysłowy.

4. Zakres wykonywanych zadań:

 1. prowadzenie dokumentacji i spraw uczniowskich,
 2. prowadzenie dokumentacji i spraw pracowniczych,
 3. przygotowywanie korespondencji służbowej, zaświadczeń, dokumentów, zestawień, analiz,
 4. sprawozdawczość w tym GUS, SIO, PFRON,
 5. obsługa interesantów,
 6. prowadzenie ksiąg inwentarzowych, organizacja inwentaryzacji,
 7. prowadzenie rejestrów i ewidencji wymaganych w szkole,
 8. archiwizacja dokumentów, prowadzenie archiwum,
 9. prowadzenie poczty przychodzącej i wychodzącej,
 10. bieżąca współpraca z pracownikami i dyrekcją,
 11. prowadzenie ewidencji godzin nadliczbowych i płatnych zastępstw nauczycieli oraz pracowników administracyjno-obsługowych,
 12. przygotowywanie umów o pracę nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych szkoły oraz innych druków i aktów kadrowych,
 13. prowadzenie teczek akt osobowych i ich archiwizacja,
 14. prowadzenie ewidencji obecności pracowników niepedagogicznych (listy obecności),
 15. prowadzenie ewidencji urlopów pracowników administracyjno-obsługowych, przygotowywanie projektu planu urlopów, konsultowanie go z zainteresowanymi pracownikami i przedstawianie planu urlopów dyrektorowi szkoły do zatwierdzenia,
 16. terminowe wykonywanie doraźnie zleconych przez Dyrektora zadań wynikających z potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły.

5. Wymagane dokumenty:

 1. CV i list motywacyjny,
 2. dokument poświadczający wykształcenie (kserokopie świadectw, dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów),
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby starającej się o zatrudnienie,
 4. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie zaświadczeń o ukończonych szkoleniach, kursach, referencje),
 5. dokument potwierdzający staż pracy określony w wymaganiach niezbędnych (ppkt. 5),
 6. kserokopie świadectw pracy,
 7. aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku trwania stosunku pracy,
 8. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 9. oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 10. oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
 11. zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych,

Kserokopie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.


Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie należy składać osobiście w siedzibie Zespołu Szkół w Motarzynie lub pocztą na adres Zespołu Szkół w Motarzynie, Motarzyno 9a, 76-248 Dębnica Kaszubska z dopiskiem: "Nabór na stanowisko sekretarza w Zespole Szkół w Motarzynie" w terminie do dnia 18 grudnia 2020 r.

Aplikacje, które wpłyną do Zespołu Szkół w Motarzynie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (dla nadanych pocztą decyduje data stempla pocztowego).
Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko ci kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Dębnica Kaszubska oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie
Zespołu Szkół w Motarzynie.


Dokumenty kandydata wybranego w naborze zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli odebrać swoje dokumenty. Nie odsyłamy dokumentów kandydatom. Po upływie wskazanego okresu nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Motarzyno, dnia 10 grudnia 2020 r.

UWAGA - poniżej znajdują się linki do załączników -  kliknięcie linku spowoduje otwarcie pliku w domyślnej przeglądarce plików pdf.

 
Załączniki
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku załącznik nr 1 do ogłoszenia .pdf
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 81 KB
Wytworzył:
Dorota Gniot
(2020-12-10)
Udostępnił:
Mrówczyński Witold
(2020-12-10 14:34:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku załącznik nr 2 do ogłoszenia.pdf
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 54 KB
Wytworzył:
Dorota Gniot
(2020-12-10)
Udostępnił:
Mrówczyński Witold
(2020-12-10 14:34:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku załącznik nr 3 do ogłoszenia.pdf
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 52 KB
Wytworzył:
Dorota Gniot
(2020-12-10)
Udostępnił:
Mrówczyński Witold
(2020-12-10 14:34:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Dorota Gniot
(2020-12-10)
Udostępnił:
Mrówczyński Witold
(2020-12-10 14:36:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Mrówczyński Witold
(2020-12-10 14:43:19)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki