☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Dębnica Kaszubska
Herb Gminy Dębnica Kaszubska

Niedziela 05.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO - Ochotnicza Straż Pożarna OSP Budowo

Załączniki do rozporządzenia
Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (poz. 2055)

Załącznik nr 1

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

 

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:

Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach

oraz w przypisach.

Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranie*/niepobieranie*” oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając prawidłową. Przykład: „pobieranie*/niepobieranie*”.

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

 1. Organ administracji publicznej,
  do którego jest adresowana oferta

Wójt Gminy Dębnica Kaszubska

 1. Rodzaj zadania publicznego1)

Ratownictwo i ochrona ludności

II. Dane oferenta(-tów)

 1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej ewidencji, adres siedziby, strona www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu

Ochotnicza Straż Pożarna OSP Budowo
- numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000039308,
- adres siedziby: Budowo 46, 76-248 Dębnica Kaszubska,
- nazwa banku: BGŻ BNP Paribas,

- numer rachunku bankowego: 37 1600 1462 1814 8739 6000 0001

 1. Dane osoby upoważnionej do składania wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

Prezes jednostki OSP: Pan Antoni Ślipek
- nr telefonu: 785 616 442,
- adres poczty elektronicznej: ospbudowo@gmail.com

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

 1. Tytuł zadania publicznego

Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych
do działań ratowniczo-gaśniczych

 1. Termin realizacji zadania publicznego 2)

Data rozpoczęcia

od dnia
podpisania umowy

Data

zakończenia

30.11.2020 r.

 1. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)

Celem przedsięwzięcia będzie przygotowanie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych oraz zwiększenie gotowości bojowej poprzez polepszenie doposażenie w sprzęt specjalistyczny oraz w sprzęt ochrony osobistej.

 1. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu

Planowany poziom osiągnięcia rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów / źródło informacji
o osiągnięciu wskaźnika

Stan wyposażenia

poprawa aktualnego
stanu wyposażenia
ratowniczo-gaśniczego jednostki

 

Potwierdzenie oraz weryfikacja przez UG zakupów sprzętu pożarniczego oraz wyposażenia ochrony osobistej strażaka jednostki

 

 

 1. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które będą wykorzystane w realizacji zadania

Ochotnicza Straż Pożarna Budowo jest stowarzyszaniem działającym na rzecz ochrony zdrowia, życia, mienia
i środowiska. W roku poprzednim realizowaliśmy zadanie publiczne pn. „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych” finansowane przez MSWiA oraz Gminę Dębica Kaszubska.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp.

Rodzaj kosztu

Wartość PLN

Z dotacji

Z innych źródeł

1.1

Zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej ( 4 szt. węży tłocznych)

670,,00

70,00

600,00

1.2.

Zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy (kominiarka niepalna)

330,00

30,00

300,00

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

1000,00

100,00

900,00


 

Oświadczam(-my), że:

 1. proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego
  oferenta(-tów);

 2. pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku publicznego;

 3. oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych;

 4. oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne;

 5. dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* / inną właściwą ewidencją*;

 6. wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;

 7. w zakresie związanym ze składaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

 

 

 

 

................................................................. Data ........................................................

.................................................................

.................................................................

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy

osób upoważnionych do składania oświadczeńwoli w imieniu oferentów)

 

1)Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.).

2)Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

Załączniki

UWAGA -  kliknięcie linku spowoduje otwarcie pliku w domyślnej przeglądarce plików pdf .

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uproszczona oferta na realizacje zadań- OSP Budowo.
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 782 KB
Wytworzył:
Monika Piechna
(2020-10-12)
Udostępnił:
Mrówczyński Witold
(2020-10-12 10:19:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Monika Piechna
(2020-10-12)
Udostępnił:
Mrówczyński Witold
(2020-10-12 10:22:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Mrówczyński Witold
(2020-10-12 10:33:16)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 232645