ZARZĄDZENIE NR 17/2016 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

ZARZĄDZENIE NR 17/2016
WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA
z dnia 29 lutego 2016 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert w konkursie na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
w I półroczu 2016 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.), art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2015, poz. 1777) oraz § 10 uchwały Rady Gminy Dębnica Kaszubska Nr XI/69/2015 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Dębnica Kaszubska z organizacjami pozarządowym
i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na 2016 rok zarządzam, co następuje
§ 1. Powołuję Komisję Konkursową do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w I półroczu 2016 roku określonych w uchwale Nr XI/69/2015 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Dębnica Kaszubska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na 2016 rok w składzie:

1) Karol Żukowski - Przewodniczący komisji
2) Tomasz Wójcik – członek komisji
3) Krzysztof Badowski – członek komisji
4) Anna Mułyk – członek komisji
5) Marta Łomża-Duszny – członek komisji

§ 2. Zadaniem Komisji Konkursowej jest rozpatrzenie złożonych ofert w konkursie o których jest mowa w § 1.
§ 3. 1. Komisja Konkursowa obraduje na posiedzeniu zamkniętym, bez udziału oferentów.
       2. Posiedzenie Komisji Konkursowej prowadzi Przewodniczący Komisji.
§ 4. Komisja Konkursowa sprawdza, czy złożone oferty spełniają wymogi:
1) formalne:

a) czy podmiot składający ofertę prowadzi działalność w dziedzinie objętej konkursem,
b) kompletność i poprawność wypełnienia oferty,
c) zgodność oferty z zakresem ogłoszonego konkursu,

2) merytoryczne:

a) możliwość realizacji zadania przez podmioty składające oferty,
b) ocenia kalkulację kosztów realizacji zadania, w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
c) ocenia dotychczasową współpracę z samorządem gminy w zakresie realizacji zadań publicznych.

§ 5. 1. Komisja Konkursowa opiniuje złożone oferty i przedkłada Wójtowi Gminy propozycje wyboru oferentów i wysokość dotacji.
       2. Z prac komisji sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i wszyscy członkowie komisji.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wytworzył:
Anna Mułyk
(2016-02-29)
Udostępnił:
Mrówczyński Witold
(2016-02-29 19:10:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Mrówczyński Witold
(2016-02-29 19:15:12)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki