☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Dębnica Kaszubska
Herb Urząd Gminy Dębnica Kaszubska

Wtorek 28.01.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wymagane dokumenty
- wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Druk do pobrania

- poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,

- karta informacyjna przedsięwzięcia - w 3-ch egzemplarzach, wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych

- raport o oddziaływaniu na środowisko - w 3-ch egzemplarzach, wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych - w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko

- wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,

  1. jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20 dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dla których stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - wypis z rejestru gruntów przedkłada się wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

  2. jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20 dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dla których nie stwierdzono obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko -wypis z rejestru gruntów przedkłada się w terminie 14 dni od dnia, w którym postanowienie stało się ostateczne

- oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, w przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora.


Opłaty :

- 205,00 zł. – opłata pobierana jest w momencie składania wniosku o dokonanie czynności urzędowej, zgodnie z załącznikiem „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnieniado ustawy z dnia 16 listopada o opłacie skarbowej (Dz. U. z
2006r. Nr 225, poz.1635, z późn zm.)

- 17,00 zł - za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia od każdego stosunku pełnomocnictwa.
Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat Urzędu – pokój Nr 10 w godzinach pracy urzędu, tj: poniedziałek: 8:00 – 16:00, wtorek – piątek: 7:00-15:00

 

Termin i sposób załatwienia sprawy

1. Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Ze względu na obowiązek przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko wymagającego m. in. opinii i uzgodnień z innymi organami – powyżej 6-7 tygodni.

2. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Jednostka odpowiedzialna:

Referent ds. ochrony środowiska

pokój nr 17

tel. (59) 813-23-22

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem organu, który wydał decyzję tj. Wójta Gminy Dębnica Kaszubska (odwołanie składa się w Sekretariacie, UG w godzinach pracy Urzędu)

 

Podstawa prawna :

  • Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010, Nr 213, poz. 1397).

Załączniki

plik pdf - Karta informacyjna przedsięwzięcia.pdf Karta informacyjna przedsięwzięcia.pdf
(112.67 KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Witold Mrówczyński
(2011-12-21 10:27:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Wioletta Stenka
Udostępnił:
Witold Mrówczyński
(2011-12-21 10:24:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Witold Mrówczyński
(2012-04-04 08:53:13)
 
 
ilość odwiedzin: 2813350

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X