☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Dębnica Kaszubska
Herb Gminy Dębnica Kaszubska

Niedziela 05.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dębnicy Kaszubskiej

Wójt Gminy Dębnica Kaszubska ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dębnicy Kaszubskiej z siedzibą: 76-248 Dębnica Kaszubska, ul. Zjednoczenia 55.

 

 1. Warunki przystąpienia do konkursu:

 • wykształcenie wyższe,
 • co najmniej 2 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
 • znajomość zasad funkcjonowania instytucji kultury, w tym przepisów dotyczących finansowania i prowadzenia działalności w obszarze kultury,
 • niekaralność,
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.
 1. Oferty składane przez zainteresowanych powinny zawierać:

 • list motywacyjny i CV,
 • kopię dyplomu (poświadczoną przez kandydata) dokumentującą posiadane kwalifikacje,
 • kopie dokumentów (poświadczone przez kandydata) potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy na stanowisku kierowniczym,
 • koncepcje organizacji i działalności Gminnego Ośrodka Kultury, w tym projekt umowy określający warunki organizacyjno-finansowe działalności Gminnego Ośrodka Kultury oraz program jego działania,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17.12.2004 r.
 • o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu.
 1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dębnicy Kaszubskiej”, w terminie 10 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, na adres: Urząd Gminy Dębnica Kaszubska, 76-248 Dębnica Kaszubska,
  ul. Zjednoczenia 16a.

 2. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 7 dni po upływie terminu wyznaczonego do składania ofert.

 3. Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z warunkami organizacyjno-finansowymi działalności Gminnego Ośrodka Kultury w siedzibie tego Ośrodka.

 4. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Dębnica Kaszubska.

 5. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Wytworzył:
Jolanta Tramś
(2012-01-12)
Udostępnił:
Mrówczyński Witold
(2012-01-12 09:09:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Mrówczyński Witold
(2012-01-12 09:15:40)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 232645