Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

PSZOK

(PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH)

 

 • zlokalizowany przy Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej, gdzie bezpłatnie można oddać odpady komunalne, czyli odpady powstające w gospodarstwach domowych, tj.:

 

1) papier i tekturę, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriaowe, szkło,

2) odpady ulegające biodegradacji,

3) przeterminowane chemikalia,

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

5) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

6) zużyte opony, pochodzące z pojazdów w ilości 4 sztuk na pojazd na rok (opony przyjmowane będą po okazaniu dowodu rejestracyjnego pojazdu),

7) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,

8) odzież i tekstylia.

 • PSZOK czynny jest od wtorku do piątku w godzinach od 10 do 18 oraz w soboty od 7 do 15.

 • Transport odpadów do PSZOKu prowadzony jest we własnym zakresie i na własny koszt.

 • Osoby, które dostarczają odpady komunalne do PSZOK zobowiązane są je umieszczać w poszczególnych kontenerach (zgodnie z przeznaczeniem), wskazanych przez prowadzącego PSZOK.

 • PSZOK nie przyjmuje odpadów:

  • pochodzących i wytworzonych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,

  • powstających w związku z prowadzeniem działalności rolniczej (np. środków ochrony roślin, sznurków, folii po kiszonkach i nawozach, worków po nawozach opon ciągnikowych, od przyczep i innych maszyn rolniczych, przepracowane oleje silnikowe, resztki roślin z upraw i inne odpady pochodzące z działalności rolniczej,

  • odpady te powinny zostać na własny koszt przekazane podmiotom uprawnionym do ich zagospodarowania.

Wytworzył:
Katarzyna Zakrzewska
Udostępnił:
Mrówczyński Witold
(2019-07-31 13:35:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Mrówczyński Witold
(2019-08-22 14:37:23)