Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych

MIEJSCE ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW ODEBRANYCH

Z TERENU GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach informuje się, że zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przekazywanych do składowania, odbierane przez podmioty odbierające odpady od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Dębnica Kaszubska, zagospodarowywane są w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych  (RIPOK) w Bierkowie.

Jednocześnie informuje się, że zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2022, Gmina Dębnica Kaszubska mieści się w Regionie Zachodnim. Na terenie Regionu Zachodniego funkcjonują dwie duże regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK Bierkowo oraz RIPOK Sierzno), które zapewniają mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów komunalnych, zagospodarowanie odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz składowanie pozostałości po mechaniczno-biologicznym przetwarzaniu oraz sortowaniu odpadów komunalnych.

Wytworzył:
Katarzyna Zakrzewska
Udostępnił:
Mrówczyński Witold
(2019-07-31 13:07:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Mrówczyński Witold
(2019-08-22 14:37:23)