Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wymagane dokumenty

- wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Druk do pobrania

- karta informacyjna przedsięwzięcia - przedkłada się w 3-ch egzemplarzach, wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych

- raport o oddziaływaniu na środowisko- przedkłada się w 3-ch egzemplarzach, wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych - w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko

- wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,

- poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar na który przedsięwzięcie będzie oddziaływać,

- wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, w postaci papierowej lub elektronicznej, wydane przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar na który przedsięwzięcie będzie oddziaływać,

- oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, w przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora,


Opłaty :

- 205,00 zł. – opłata pobierana jest w momencie składania wniosku o dokonanie czynności urzędowej, zgodnie z załącznikiem „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnieniado ustawy z dnia 16 listopada o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz.1000, z późn zm.)

- 17,00 zł - za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia od każdego stosunku pełnomocnictwa.
 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Interesanta w godzinach pracy urzędu, tj.: poniedziałek: 8:00 – 16:00, wtorek – czwartek: 7:00-15:00, piątek: 7:00-14:00 

 

Termin i sposób załatwienia sprawy

1. Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Ze względu na obowiązek przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko wymagającego m. in. opinii i uzgodnień z innymi organami – powyżej 6-7 tygodni.

2. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Jednostka odpowiedzialna:

Inspektor ds. ochrony przyrody

pokój nr 27

tel. (59) 813-23-33

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem organu, który wydał decyzję tj. Wójta Gminy Dębnica Kaszubska (odwołanie składa się w Sekretariacie, UG w godzinach pracy Urzędu)

 

Podstawa prawna :

  • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.)

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839).


 

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Karta informacyjna przedsięwzięcia.pdf
(112 KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Mrówczyński Witold
(2020-12-31 17:29:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Mrówczyński Witold
(2020-12-31 17:30:27)
Wytworzył:
Wioletta Stenka
Udostępnił:
Mrówczyński Witold
(2011-12-21 10:23:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Mrówczyński Witold
(2012-10-02 13:23:53)