Wydanie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków

Wydanie zezwolenia na na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ściekówWymagane dokumenty:

1. Wniosek Druk do pobrania

2.Potwierdzona za zgodność kserokopia aktualnego wypisu z KRS lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej

3.Potwierdzona za zgodność kserokopia zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON

4.Potwierdzona za zgodność kserokopia decyzji o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP)

5.Projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

 


Opłaty:

- 616 zł. – opłata pobierana jest w momencie składania wniosku o dokonanie czynności urzędowej, zgodnie z załącznikiem „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” do ustawy z dnia 16 listopada o opłacie skarbowej (Dz. U. z
2006r. Nr 225, poz.1635, z późn zm.) - część III, kol.3, pkt 44

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu – pokój Nr 10, w godzinach pracy urzędu, tj: poniedziałek: 8:00 – 16:00, wtorek – piątek: 7:00-15:00


Termin i sposób załatwienia sprawy:

1. Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

2. Wydanie decyzji.


Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem organu, który wydał decyzję tj. Wójta Gminy Dębnica Kaszubska (odwołanie składa się w Sekretariacie, UG w godzinach pracy Urzędu)

 

Jednostka odpowiedzialna:

 

Podinpektor ds. ochrony środowiska Agnieszka Żukowska, pokój nr 17,

tel. (59) 813-23-22

 


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 ze zm.),

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

 

Informacje dodatkowe:

Zezwolenie może być wydane na wniosek przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, które:

1) ma na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedzibę i adres, oddział lub przedstawicielstwo w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej;

2) posiada środki finansowe lub udokumentuje możliwość ich uzyskania w wysokości niezbędnej do prawidłowego prowadzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;

3) posiada środki techniczne odpowiednie do zakresu przedmiotowej działalności. Nie mają obowiązku uzyskania zezwolenia gminne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące na obszarze własnej gminy działalność na zasadach określonych w ustawie. Gminne jednostki organizacyjne opracowują projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Przed podjęciem decyzji w sprawie wydania zezwolenia wójt może:

1) wezwać przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne do uzupełnienia w wyznaczonym terminie, jednak nie krótszym niż 14 dni, brakującej dokumentacji poświadczającej, że spełnia ono warunki określone przepisami ustawy, wymagane do wykonywania zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków;

2) dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie zezwolenia w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne spełnia warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniem.

Wójt odmawia udzielenia zezwolenia lub może ograniczyć jego zakres w stosunku do wniosku o udzielenie zezwolenia:

1) gdy przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nie spełnia warunków wykonywania działalności objętej zezwoleniem określonych w ustawie;

2) ze względu na zagrożenie obronności lub bezpieczeństwa państwa;

3) ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, lub zagrożenie środowiska naturalnego;

4) jeżeli w wyniku postępowania na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych zawarta została przez gminę umowa na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków z innym przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym;

5) jeżeli na obszarze gminy działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków prowadzi gmina lub jej jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Zezwolenie wydaje się na czas nieoznaczony. Zezwolenie może być wydane na czas oznaczony na wniosek przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

Wytworzył:
Wioletta Stenka
Udostępnił:
Mrówczyński Witold
(2011-12-21 10:04:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Mrówczyński Witold
(2019-09-30 15:47:35)