Plan działania Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2022 - 2024

LP. Zakres działalności Sposób realizacji Termin realizacji
1 Uczestnictwo  Urzędu w projekcie "Akademia samorządowa: Dostępność plus - pomorskie i kujawsko - pomorskie".

1. Udział  koordynatorów  do spraw dostępności w szkoleniach dotyczących  dostępności architektonicznej, informacyjno-komunkacyjnej i cyfrowej oraz w szkoleniach w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami.

2022

Realizacja zaleceń:

1. Przeprowadzenie audytu w zakresie dostępności cyfrowej strony internetowej Urzędu i Biuletynu Informacji Publicznej.

2. Dostosowywanie dokumentacji i procedur w Urzędzie na podstawie rekomendacji opracowanych w raporcie w ramach projektu w tym wprowadzenie do procedury ewakuacji zapisów dot. osób z niepełnosprawnościami.

3. Przeprowadzenie audytu budynku Urzędu w zakresie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej.4. Zapewnienie rozkładu pomieszczeń w budynku Urzędu.

5. Dostosowanie pod kątem architektonicznym parteru budynku Urzędu do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami w ramach pozyskania środków zewnętrznych na ten cel. 

2023-2024
2 Uczestnictwo w projekcie "Dostępny samorząd - granty" realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprwanych pt." Zapewnienie dostępności Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska".

1. Przeprowadzenie przez eksperta audytu budynku Urzędu w zakresie architektonicznym i informacyjno - komunikacyjnym.

2. Przeprowadzenie przez eksperta  2-ch audytów dostępności cyfrowej Urzędu: strony internetowe  i Biuletynu Informacji Publicznej.

3. Wdrożenie zaleceń usprawniających obsługę osób ze szczególnymi potrzebami w tym osób z niepełnosprawnościami oraz wspomagających te osoby poprzez zakup: przenośnych pętli indukcyjnych, lup, translatorów językowych, tablicy multmedialnej z rozkładem pomieszczeń  w formie pisanej i piktograficznej, składanego krzesełka ewakuacyjnego, taśm antypoślizgowych, taśm poziomych na szklane powierzchnie, farb kontrastowych antypoślizgowych, tabliczki - pies asystujący, przenośnych ramp do wózków inwalidzkich, mostków progowych.

4. Wymiana drzwi wejściowych do Urzędu na drzwi automatyczne z samozamykaczem oraz zamontowanie kurtyny powietrznej i przycisku do ich otwierania na odpowiedniej wyskości pod kątem osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

5. Utworzenie Pokoju Cichej Obsługi dla osób, które niekomfortowo czuja się wśród większej liczby osób, w miejscu gdzie narażone sa na wiele bodźców min. dla osób ze spektrum Autyzku, zespołem Aspergera czy dla osób słabosłyszacych - petla indukcyjna wyposażeniu pokoju.

6. Zastosowanie kontrastowego oznaczenia pierwszegi i ostatniego stopnia schodów wraz z fakturą antypoślizgową.

2022-2023
3

Ubieganie się o dofinansowanie środków "Dostępna przestrzeń publiczna" realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprwanych  z:

1) moduł A-likwodacja barier architektonicznych lub informacyjno-komunikacyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego;

2)  modułu C-utorzenie dostęonych lub poprawa dostępności placów zabaw

1. Złożenie wniosku o dofinansowanie:
1) placu zabaw, który zlokalizowany będzie bezpośrednio przy nowo projektowanym przedszkolu w Budowie; będzie to nowoczesna, integracyjna i ogólnodostępna przestrzeń, z której będą mogły korzystać wszystkie dzieci;
2) dostosowania pod kątem dostępności archtektonicznej i informacyjno - komunikacyjnej 13-u obiektów gminnych, wyznaczonych na lokale wyborcze, celem ich dostosowania do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.
2. Realizacja inwestycji w przypadku otrzymania srodków z projektu.

2023-2024
4 Dostosowanie w zakresie architektonicznym oraz informacyjno - komunikacyjnym wejścia do budynku Urzędu oraz jego otoczenia.

1. Wymiana popękanego zadaszenia nad głównymi drzwiami wejściwymi do budynku Urzędu.
2. Położenie pól uwagi przed wejściem głównym do budynku Urzędu i przed wejściem do pomieszczenia bocznego przeznaczonego dla Terenowego Punktu Urzędu Pracy.
3. Zapewnienie miejsca parkingowego dla rodzin z małymi dziećmi.
4. Umiejscowienie domofonu oraz dzwonika przywołującego pracownika Biura Obsługi Klienta na odpowiedniej wysokości, w miejscu nie powodujavym kolizji z otwierajacymi się drzwiami.
5. Zwrócenie się z pismem do zarządcy ul. ks. Antoniego Kani o zapewnienie dostępności przejścia dla pieszych w pobliżu Urzędu.
6. Zakup zewnętrznej maty antypoślizgowej (wycieraczki) ze ściętymi krawędziami.
7. Oznakowanie  Urzędu od zewnętrznej strony piktogrami wskazującymi posiadane przez Urząd udogodnień dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób niepełnosprawnych. 

2023-2024
5 Przebudowa łącznika korytarza na I-szym piętrze budynku Urzędu

1. Złożenie do Starostwa wniosku o pozwolnie na budowę w zakresie planowanej inwestycji.

2. Wykonanie projektu technicznego  planowanej inwestycji pod kątem zapewnienia standardów dostępności architektonicznej.

3. Realizacja inwestycji nastąpi w ramach możliwości pozyskania środków zewnętrznych na ten cel.

2022-2024
6 Dostosowanie Punktu Obsługi Klienta do obsługi osób ze szczególnym potrzebami, w tym  z niepełnosprawnościami z wykorzystaniem środków wspierających komunikację 1. Obniżenie blatu części lady punktu obsługi klienta.
2. Zamontowanie pasów kontrastowych na całej długości szklanych przeszkleń.
3. Instalacja stanowiskowej pętli indukcyjnej
3. Oznakowanie piktogramami informacji o posiadaniu w Punkcie Obsługi Klienta przenośnej pętli indukcyjnej, lupy powiększającej i translatora językowego, o pierszeństwie w obsłudze osób ze szczególnymi potrzebami w tym osób z niepełnosprawnościami.
4. Zapewnienie możliwości komunikowania się przez osoby ze szczególnymi potrzebami poprzez przesyłanie wiadomości SMS, MMS i poprzez komunikator mowy (przenośny transaltor językowy).
2023
7 Poprawa deklaracji dostępności Urzędu umieszczonej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 1. Uzupełnienie deklaracji o informacjie w zakresie pozyskanych i wprowadzony w Urzędzie udogodniej dotyczących dostępnści architektonicznej i informacyjno-komunkacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami.
2. Wprowadzenie informacji o:
a) dojeździe do obiektu komunikacją publiczną,
b) możliwości zaparkowania na kopercie przed udunkiem Urzędu własnym samochodem,
c) pochylniach, podjazdach ułatwiająch dojazd lub dojście oraz o miejscu ich położenia w obiekcie,
d) możliwości skorzystania z pętli indukcyjnych, lup powiększających, z pierwszeństwa obsługi, komunikokowania się poprzez wysyłanie wiadomości SMS i MMS na każdym stanowisku pracy.
2024
8 Szkolenia pracowników Urzędu w zakresie dostępności usług publicznych świadczonych osobom ze szczególnymi potrzebami. w tym osobom z niepełnosprawnościami 1. Podniesienie świadomości pracowników Urzędu poprzez udział w szkoleniach dot. dostępności architektonicznej, informacyjno - kominukacyjnej i cyfrowej.
2. Szkolenia z zakresu obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w tym z niepełnosprawnościami.
3. Pozyskanie środków z Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na kurs języka migowego.
2022-2024
9 Wsparcie jednostek podległych gminie w zakresie  dostępności architektonicznej, inforamcyjno-komunikacyjnej i cyfrowej dotyczącej działalności tych jednostek. 1. Wsparcie merytoryczne ze strony koordynatorów dostępności.
2. Pozyskiwanie środków na działań na rzecz poprawy dostępności min. w zakresie dobudowy windy do obecnie istniejącego obiektu Gminnego Ośrodka Kultury w Dębnicy Kaszubskiej.
2022-2024
10 Dostosowywanie obiektów gminnych w zakresie dostępności architektonicznej. 1. Zrobienie podjazdów w budynkach Ośrodków Zdrowia z pozyskanych środków zewnętrznych z FEP.
2. Kontrastowe oznakowanie krawędzi schodów zewnętrznych, antypoślizgową fakturą w ramach realizowanej inwestycji dot. modernizacji kompleksu sportowego:"Orlik" w Dębnicy Kaszubskiej.
2. Rozbudowa, przebudowa oraz doposażenie budynku  zlokalizowanego w Dębnicy Kaszubskiej, w kompleksie budynków przy "Czerwonej Szkole" w zakresie dostępności architektonicznej celem uruchomienia Punktu Rehabilitacji.
3. Wizytacja przez pracowników Urzędu wszystkich budynków gminnych i przeprowadzenie   wstępnej diagnozy, zidentyfikowanie barier w zakresie dostępności architektonicznej obiektów oraz analiza  zgromadzonego materiału celem zaplanowania działań mających na celu ich usunięcie.
2022-2024
11 Bieżące monitorowanie działalności Urzędu w zakresie zapewnienia dostępności i poprawy świadczonych usług na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami. 1. Nadzorowanie przez koordynatorów realizacji planu działania na rzecz poprawy zapenienia dostępności i wprowadzanie ewentualnych, koniecznych zmian jego realizacji.
2. Monitoring dostępności ciągów komunikacyjnych (usuwanie barier przestrzennych z uwzględniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami - lokalizacja miejsc wypoczynku, stołów, koszy na śmieci).
2. Zbieranie informacji, od podmiotów zewnętrznych współpracujących z Urzędem oraz od klientów Urzędu, dotyczących istniejących barier.
3. Umieszczanie na stronie internetowej BIP Urzędu informacji mającyh na celu pomoc osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie usług świadczonych przez Urząd.
na bieżąco
12 Bieżące monitorowanie przez Referat Projektów i Inwestycji możliwości pozyskania środków zewnętrznych zgodnych z polityką horyzontalną w projektach dofinansowanych z programu Fundusze Europejskie dla Pomorza na lata 2021 - 2027  oraz z innych środków zewnętrzych.  Skadanie wniosków w zakresie pozykania środków na dostosowywania Urzędu oraz budynków gminnych pod kątem architektonicznym i komunikacyjno-informacyjnym dla osób o szczególnych potrzebach w tym osób z niepełnosprawnościami, w zależności od rodzaju projektu. na bieżąco
Wytworzył:
Karolina Danielewicz - koordynator ds. dostępności
Udostępnił:
Piotr Troka
(2023-07-14 12:25:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Troka
(2023-07-14 12:56:58)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki