Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska osobom ze szczególnymi potrzebami na rok 2020 - 2021

LP. Zakres działalności Sposób realizacji Termin realizacji
1 Wyznaczenie w Urzędzie koordynatorów do spraw dostępności. Zarządzenie nr 171/2020 Wójta Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia koordynatorów do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska zrealizowane
2 Przekazanie do publicznej wiadomości danych kontaktowych osób wyznaczonych na koordynatorów do spraw dostępności.
1. Zamieszczenie informacji na stronie internetowej BIP.
2. Przekazanie informacji pracownikom Urzędu (e-mail).
zrealizowane
3 Sporządzenie deklaracji dostępności ze wskazaniem na wymagania w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno – komunikacyjnej, wynikające z art. 6 ustawy.
1. Wstępny przegląd stanu dostosowania obiektu w aspekcie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie: architektonicznym, cyfrowym i informacyjno – komunikacyjnym.
2. Dokonanie samooceny dostosowania obiektu Urzędu Gminy do minimalnych wymagań w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno – komunikacyjnej.
3. Zamieszczenie deklaracji dostępności na stronie BIP Urzędu.
zrealizowane
4 Sporządzenie treści planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020 – 2021.
1. Opracowanie planu działania.
2. Zamieszczenie planu działania na stronie internetowej BIP Urzędu.
październik 2020
5
Dokonanie analizy w zakresie spełniania przez Urząd zakresu minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi problemami:
1. w zakresie dostępności architektonicznej:
a) zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków,
b) instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych,
c) zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy,
d) zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568 i 875),
e) zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób;
2. w zakresie dostępności cyfrowej - wymagania określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych;
3. w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:
a) obsługę z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje,
b) instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia,
c) zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego działalności - w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania,
d) zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z podmiotem publicznym w formie określonej w tym wniosku.
1. Zapewnienie dostępu alternatywnego w przypadku, gdy z przyczyn niezależnych, technicznych lub prawnych, Urząd nie będzie w stanie zapewnić minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi problemami, polegającego min. na:
- zapewnieniu osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby lub
- zapewnienie wsparcia technicznego, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii lub
- wprowadzeniu takiej organizacji, która umożliwi realizacje potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.
2. Zaplanowanie w projekcie budżetu środków na 2021 w celu spełniania minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przy uwzględnieniu realnych możliwości dostosowania obiektu do potrzeb dostępności oraz możliwości ich finansowania min. wysłanie pracownika Urzędu na kurs języka migowego, zakup tablicy z rozkładem pomieszczeń w budynku.
październik - listopad 2020
6
Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami do dostępności w zakresie:
• architektonicznym
• cyfrowym
• informacyjno – komunikacyjnym.
1. Podniesienie jakości usług na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami min. poprzez udział Urzędu w projekcie „Mobilny Urzędnik”.
2. Umieszczanie na stronach internetowych BIP Urzędu informacji mających na celu pomoc osobom ze szczególnymi potrzebami.
3. Przyjmowanie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, zgłoszeń dotyczących komunikacji z Urzędem w formie określonej w tym wniosku.
4. Przeszkolenie pracownika Urzędu w zakresie WCAG oraz dostosowanie strony internetowej do standardów WCAG.
cały okres realizacji działań koordynatora
7 Sporządzenie raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z art.11 ustawy.
Przygotowanie i zamieszczenie na stronie BIP Urzędu raportu w zakresie:
- informacji o spełnieniu przez dany podmiot minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy
- w przypadku zapewnienia dostępu alternatywnego – analizę uzasadniającą brak zapewnienia dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami
do 31 marca 2021 r.
8 Udział Gminy Dębnica Kaszubska w projekcie pod tytułem: „Akademia samorządowa: Dostępności plus”.
1. Uczestnictwo koordynatorów do spraw dostępności w szkoleniach z zakresu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.
2. Przegląd procedur Urzędu związanych z obsługą klienta pod kątem zapewnienia dostępności.
zgodnie z harmonogramem projektu
9 Monitorowanie działalności Urzędu w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Nadzorowanie przez koordynatorów realizacji planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska osobom ze szczególnymi potrzebami na rok 2020 – 2021. cały okres realizacji działań koordynatora

 

Wytworzył:
Karolina Danielewicz
(2020-10-30)
Udostępnił:
Mrówczyński Witold
(2020-11-01 22:11:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Mrówczyński Witold
(2020-11-02 08:13:22)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki