ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT PISEMNYCH NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH WRAZ Z WARUNKAMI PRZETARGU

 

Dębnica Kaszubska, 15 listopada 2018 r.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA PISEMNYCH OFERT NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH

                                                                              

WÓJT GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

 

Działając na podstawie § 7 uchwały Nr XLV/365/2018 Rady Gminy w Dębnicy Kaszubskiej z dnia 14 listopada 2018 r., w związku z art. 4 pkt 3 lit. j) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) oraz art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2018 r poz. 1025, z późn. zm.) zaprasza do składania ofert w:

 

PISEMNYM PRZETARGU

NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH

GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

 

1. Czas przetargu

Oferty należy składać do dnia 04 grudnia 2018 r. do godz. 15.00.

Oferty zostaną otwarte dnia 05 grudnia 2018 r. o godz. 8.00

2. Miejsce przetargu

Oferty należy składać na niżej podany adres:

 

Urząd Gminy w Dębnicy Kaszubskiej
76-248 Dębnica Kaszubska
ul. Ks. Antoniego Kani 16a
tel. 059/8131305, 8131387
e-mail: skarbnik@debnicakaszubska.eu

 

3. Przedmiot przetargu

Organizator przetargu zamierza wybrać podmiot mający pełnić funkcję agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Dębnica Kaszubska na kwotę 7.350.000 zł.

4. Warunki przetargu

Niniejszy przetarg jest przetargiem pisemnym, prowadzonym na podstawie Kodeksu Cywilnego, w szczególności art. 701 – 705 Kodeksu Cywilnego. Na podstawie art. 4 pkt 3 lit. j) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) do usług finansowych związanych z emisją obligacji nie stosuje się przepisów Prawa zamówień publicznych.

Szczegółowe warunki przetargu określa niniejsze zaproszenie.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu, możliwość jego unieważnienia bez podania przyczyn oraz wyboru do ostatecznych negocjacji podmiotów według własnego uznania.

Oferent może zastrzec, iż przedstawiona oferta jest ofertą wstępną tzn. nie wiążącą, a dla jej ważności niezbędne będzie uzyskanie pozytywnej decyzji władz kredytowych danego podmiotu.

 

WARUNKI PRZETARGU

NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH

GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

 

Słowniczek najważniejszych pojęć użytych w tekście Specyfikacji:

 

Agent Emisji

Podmiot wybrany w przetargu, organizujący i gwarantujący emisję obligacji Gminy Dębnica Kaszubska.

Oferent

Podmiot biorący udział w przetargu tj. bank lub inny podmiot posiadający  zabezpieczenie Komisji Nadzoru Finansowego dom maklerski.

Organizator, Emitent

Gmina Dębnica Kaszubska

Obligacje

Obligacje, które zamierza wyemitować Gmina Dębnica Kaszubska, na podstawie uchwały Nr XLV/365/2018 z dnia 14 listopada 2018 r.  w sprawie emisji obligacji

Emisja

Niepubliczna emisja obligacji komunalnych Gminy Dębnica Kaszubska na kwotę 7.350.000 PLN

Umowa emisyjna

Umowa zawarta pomiędzy Gminą Dębnica Kaszubska a wybranym Agentem Emisji

PLN

polski złoty wprowadzony do obiegu 1 stycznia 1995 roku

Uchwała o emisji

Uchwała Rady Gminy w Dębnicy Kaszubskiej Nr XLV/365/2018 z dnia

14 listopada 2018 r.  w sprawie emisji obligacji

Ustawa o obligacjach

Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz 483)

 

 

Rozdział I. ORGANIZATOR PRZETARGU

Gmina Dębnica Kaszubska.

Adres:

Urząd Gminy w Dębnicy Kaszubskiej
76-248 Dębnica Kaszubska
ul. Ks. Antoniego Kani 16a
tel. 059/8131305, 8131387
e-mail: skarbnik@debnicakaszubska.eu

 

reprezentowana przez Wójta Gminy Iwonę Warkocką oraz Skarbnika Gminy Marka Malinowskiego. Osobą upoważnioną do kontaktu i prowadzącą postępowanie jest Skarbnik Gminy Marek Malinowski tel. 600073595.

Rozdział II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU PRZETARGU

Przedmiotem przetargu jest wybór podmiotu mającego pełnić funkcję Agenta Emisji obligacji komunalnych Gminy Dębnica Kaszubska, na potrzeby emisji niepublicznej.

1.  Ogólne informacje o emisji obligacji

W związku z podjętą uchwałą Rady Gminy Dębnica Kaszubska Nr XLV/365/2018 w dniu 14 listopada 2018 r. w sprawie emisji obligacji jako alternatywnej do kredytu formy finansowania inwestycji, Gmina Dębnica Kaszubska ma zamiar na podstawie złożonych przez Państwa ofert dokonać sondażu kosztów i opłacalności emisji obligacji oraz wybrać Podmiot, z którym będzie współpracowała przy organizacji emisji.

W związku z powyższym Wójt Gminy Dębnica Kaszubska, działający w imieniu Gminy  Dębnica Kaszubska zaprasza do składania ofert na wybór agenta emisji obligacji komunalnych.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta obligacji komunalnych dla Gminy  Dębnica Kaszubska na kwotę 7.350.000 złotych (słownie: siedem  milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Podmiot. Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na sfinansowanie wydatków majątkowych  ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2029.

 

1.1 Obligacje zostaną wyemitowane w 2018 r. w 10 seriach:

 

- seria A18 o wartości 250.000 zł - nie później niż w dniu 17.12.2018 r.,

- seria B18 o wartości 300.000 zł - nie później niż w dniu 17.12.2018 r.,

- seria C18 o wartości 300.000 zł - nie później niż w dniu 17.12.2018 r.,

- seria D18 o wartości 300.000 zł - nie później niż w dniu 17.12.2018 r.,

- seria E18 o wartości 400.000 zł - nie później niż w dniu 17.12.2018 r.,

- seria F18 o wartości 400.000 zł - nie później niż w dniu 17.12.2018 r.,

- seria G18 o wartości 400.000 zł - nie później niż w dniu 17.12.2018 r.,

- seria H18 o wartości 500.000 zł - nie później niż w dniu 17.12.2018.r.,

- seria I18 o wartości 1.000.000 zł - nie później niż w dniu 17.12.2018 r.,
- seria J18 o wartości 1.000.000 zł - nie później niż w dniu 17.12.2018 r.

 

oraz w 2019 roku w 2 seriach:

- seria A19 o wartości 1.000.000 zł - nie później niż w dniu 17.12.2018 r.,

- seria B19 o wartości 1.500.000 zł - nie później niż w dniu 17.12.2018 r.,

 

 

1.2 Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

 1. obligacje serii A18 zostaną wykupione w 2020 r.,
 2. obligacje serii B18 zostaną wykupione w 2021 r.,
 3. obligacje serii C18 zostaną wykupione w 2022 r.
 4. obligacje serii D18 zostaną wykupione w 2023 r.
 5. obligacje serii E18 zostaną wykupione w 2025 r.
 6. obligacje serii F18 zostaną wykupione w 2026 r.
 7. obligacje serii G18 zostaną wykupione w 2027 r.
 8. obligacje serii H18 zostaną wykupione w 2028 r.
 9. obligacje serii I18 zostaną wykupione w 2028 r.
 10. obligacje serii J18 zostaną wykupione w 2028 r.
 11. obligacje serii A19 zostaną wykupione w 2029 r.
 12. obligacje serii B19 zostaną wykupione w 2029 r.

 

Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, naliczane od wartości nominalnej i obliczane oraz wypłacane w sześciomiesięcznych okresach odsetkowych liczonych od daty emisji. Wysokość oprocentowania będzie równa sumie zmiennej stawki WIBOR 6M oraz stałej marży. Oprocentowanie ustala się w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w okresie odsetkowym oraz przyjmuje się, iż rok liczy 365 dni. Stopę oprocentowania obligacji zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.

W załączeniu przekazujemy Uchwałę Nr XLV/365/2018 z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Dębnica Kaszubska. Pozostałe dokumenty dotyczące sytuacji finansowej Gminy Dębnica Kaszubska są dostępne na stronie internetowej: ug.debnicakaszubska.ibip.pl

Oferta powinna zawierać proponowaną przez Oferenta wysokość marży ponad stawkę WIBOR 6M stałą dla danej serii w okresie wykupu oraz prowizję za usługę lub gwarancję dojścia emisji do skutku, zgodnie z wzorem w załączniku Nr 1. Prowizja powinna obejmować wszystkie koszty związane z emisją - poza kosztami odsetkowymi.

Najistotniejszym kryterium oceny będzie łączny koszt emisji wyliczony dla każdego z Oferentów przez Organizatora według jednolitej metodologii w oparciu o notowania stawki WIBOR 6M z dnia 16 listopada 2018 r. oraz podane w ofercie parametry, tj. marżę i prowizję. Dodatkowo Organizator przy wyborze danego Podmiotu do ostatecznych negocjacji może uwzględnić doświadczenie Podmiotu w organizacji emisji obligacji oraz inne dodatkowe elementy zaproponowane w formularzu ofertowym.

Ofertę składa się wg wzoru stanowiącego załącznik numer 1 do niniejszego zaproszenia o nazwie Formularz Ofertowy oraz załącza się wymagane dokumenty zgodnie z niniejszym zaproszeniem.

Do oferty należy załączyć również stosowne dokumenty potwierdzające, iż osoby podpisujące ofertę mogą reprezentować dany podmiot oraz oświadczenie potwierdzające, iż Oferent w ciągu ostatnich pięciu lat zrealizował co najmniej 5 emisji obligacji jako organizator (Agent emisji).

Organizator zastrzega, iż nie poniesie żadnych innych kosztów prowizyjnych oraz opłat ( np. wynikających z Tabeli Opłat i Prowizji) oprócz prowizji wymienionych w formularzu ofertowym. Zastrzega również, iż w przyszłości oferta ostateczna nie może być gorsza niż oferta wstępna złożona przez Oferenta. Gmina Dębnica Kaszubska informuje, iż złożone przez Oferentów oferty oraz zaproponowane w nich warunki finansowe mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku prowadzonych negocjacji, jednakże nie mogą być gorsze niż w złożonej ofercie. Organizator nie oczekuje też od Oferenta bezwarunkowego zobowiązania się do zagwarantowania dojścia emisji do skutku na podanych w ofercie warunkach. Zebrane oferty wstępne mają być sondażem dotyczącym ewentualnych kosztów związanych z emisją obligacji. Wstępna oferta będzie ważna do 21.12.2018 r.

O wyborze Oferentów, z którymi będą prowadzone dalsze negocjacje, Organizator niezwłocznie poinformuje pozostałych Oferentów, którzy złożyły ofertę odrębnym pismem lub telefonicznie. Do dalszych negocjacji zostanie zaproszonych min. dwóch Oferentów.

Negocjacje w sprawie zawarcia umowy odbędą się 07.12.2018 r.

 

 

Z poważaniem,

  Wójt Gminy Dębnica Kaszubska

Iwona Warkocka

 

Formularz ofertowy

(SONDAŻ WARUNKÓW FINANSOWYCH)

 

 

W imieniu Gminy Dębnica Kaszubska oferujemy realizację świadczenia kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta emisji obligacji komunalnych

dla.............................................................................................................. na kwotę 7.350.000 złotych

(słownie: siedem milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania w poniższych warunkach:

Marża dodawana do zmiennej stawki WIBOR 6M dla każdej serii obligacji jest jednakowa i wynosi ..........  % (słownie: …............. )- marża jest stała w całym okresie emisji.

Prowizja Banku .................. % od kwoty emisji danych serii obligacji, płatna proporcjonalnie do  uruchamianych transz, w ciągu 14 dni od daty emisji danej serii.

W przypadku rezygnacji, od emisji danej serii obligacji Emitent nie poniesie żadnych kosztów z tym związanych.

.........................................................................    nie   przewiduje   żadnych   innych   kosztów prowizyjnych lub opłat, a Bank zapewni, że emisja obligacji od daty powiadomienia o planie emisji nastąpi nie później niż w ciągu 5 dni roboczych, tj. najpóźniej 5-tego dnia roboczego od otrzymania zawiadomienia środki finansowe znajdą się na rachunku.

Informacje dodatkowe.............................................................................................................................................

Oferta Banku jest ważna do dnia ….................Oferta jest wiążąca*/nie jest wiążąca

i wymaga decyzji władz kredytowych Banku*.

W załączeniu składamy:

a) dokumenty potwierdzające, iż osoby podpisujące ofertę mogą reprezentować podmiot, oświadczenie Oferenta, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

 

 

 

 

 

 

data                                                                                                  Podpis osoby uprawnionej do reprezentacji

Oferenta lub osoby upoważnionej przez Oferenta
*wybrać właściwą wersją                                                                                           zgodnie z załączonymi upoważnieniami

 

 

 

........................................                                                                      ............................ dnia........................................

/pieczątka Wykonawcy /                                                                                            /Miejscowość/

 

 

 

Oświadczenie Banku

 

Oferent oświadcza, że:

 1. jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa;
 2. posiada uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 3. dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomiczny i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia;
 4. jest bankiem lub domem maklerskim;
 5. znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 6. nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji;
 7. w ciągu ostatnich pięciu lat zrealizował co najmniej 5 emisji obligacji jako ich organizator (Agent emisji).

 

 

Podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Oferenta lub osoby upoważnionej przez Oferenta zgodnie z załączonymi upoważnieniami

Załączniki

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Emisja 2018 - konkurs.pdf
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 358 KB
Wytworzył:
Marek Malinowski
(2018-11-16)
Udostępnił:
Mrówczyński Witold
(2018-11-16 11:20:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Marek Malinowski
(2018-11-16)
Udostępnił:
Mrówczyński Witold
(2018-11-16 11:03:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Mrówczyński Witold
(2018-11-16 11:19:05)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki