☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Dębnica Kaszubska
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Czwartek 23.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi publicznej

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460,
  z późn. zm.),

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
  (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.),

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 140, poz. 1481,
  z późn. zm.),

 • Uchwały nr VI/33/2011 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Dębnica Kaszubska.


Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogi publicznej – prowadzenie robót w pasie drogowym (formularze wniosków dostępne są w Punkcie Obsługi klienta Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska lub na stronie BIP Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska,

 • szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów rzutu poziomego urządzenia umieszczanego w pasie drogowym – 2 egz.,

 • zatwierdzony projekt organizacji ruchu – jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych,

 • podpisane oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczonego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej,

 • projekt budowlany obiektu umieszczanego w pasie drogowym wraz z opinią Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, jeżeli jest wymagana przepisami szczególnymi – na żądanie zarządcy drogi,

 • harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym,

 • oryginał pełnomocnictwa jeżeli wnioskodawcą nie jest inwestor – 1 egz. 


Opłaty:17 zł – z tytułu pełnomocnictwa, jeżeli wnioskodawcą nie jest inwestor

 


Jednostka odpowiedzialna: Referat Zarządzania Zasobem - Inspektor ds. zarządzania drogami i transportem – Sebastian Konopka, pokój numer 30. 


Tryb odwoławczy: Na decyzje zezwalającą na zajęcie pasa drogowego drogi publicznej wnioskodawcy i stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Wójta Gminy Dębnica Kaszubska w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Uwagi:
 • opłata za zajęcie pasa drogowego zostanie naliczona jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego, stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego ustalonej na podstawie §1 ust. 1 VI/33/2011 Uchwały Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Dębnica Kaszubska i liczby dni zajmowanego pasa drogowego (stawki jednakowe również dla dróg wewnętrznych),

 • wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej należy złożyć z wyprzedzeniem umożliwiającym rozpatrzenie wniosku i wydanie zezwolenia przed terminem rozpoczęcia inwestycji.

Załączniki

 

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi publicznej.doc
(46 KB)
Wytworzył:
Sebastian Konopka
(2016-01-29)
Udostępnił:
Mrówczyński Witold
(2016-01-29 13:39:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Sebastian Konopka
Udostępnił:
Mrówczyński Witold
(2016-01-29 13:35:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Mrówczyński Witold
(2016-01-29 13:40:30)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3754957