☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Dębnica Kaszubska
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Czwartek 23.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zawiadomienie o organizacji zgromadzenia publicznego

Wymagane dokumenty:

Zawiadomienie o organizacji zgromadzenia publicznego powinno zawierać:

1) imię, nazwisko, datę urodzenia i adres organizatora oraz nazwę i adres osoby prawnej lub innej organizacji, jeżeli w jej imieniu organizuje on zgromadzenie,
2) imię, nazwisko, datę urodzenia, zdjęcie i adres przewodniczącego zgromadzenia,
3) cel i program oraz język, w którym będą porozumiewać się uczestnicy zgromadzenia,
4) miejsce i datę, godzinę rozpoczęcia, czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników, a w przypadku gdy planowane jest przejście uczestników zgromadzenia także trasę przejścia ze wskazaniem miejsca jego rozpoczęcia i zakończenia,
5) określenie planowanych przez organizatora środków służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia oraz środków, o których dostarczenie zwraca się do organu gminy.

Opłaty:

Nie pobiera się.

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat (pokój 10) lub ewidencja ludności (pokój 6)
Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska,
ul. Zjednoczenia 16a, 76-248 Dębnica Kaszubska,
tel. 59 8132324

Termin i sposób załatwiania sprawy:

Organ wydaje decyzję jedynie w przypadku zakazu organizacji zgromadzenia. Decyzja o zakazie zgromadzenia publicznego powinna być doręczona organizatorowi w terminie 3 dni od dnia zawiadomienia, nie później jednak niż na 24 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia zgromadzenia.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji zakazującej odbycia zgromadzenia przysługuje organizatorowi odwołanie bezpośrednio do Wojewody Pomorskiego w terminie 24 godzin od doręczenia decyzji. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.
Wojewoda rozpatruje odwołanie w ciągu 24 godzin od jego otrzymania.

Uwagi:

Zgromadzeniem jest zgrupowanie co najmniej 15 osób, zwołane w celu wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska.
Prawo organizowania zgromadzeń przysługuje osobom mającym pełną zdolność do czynności prawnych, osobom prawnym, innym organizacjom, a także grupom osób.
Zgromadzenia organizowane na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób, wymagają uprzedniego zawiadomienia organu gminy właściwego ze względu na miejsce zgromadzenia.
Organizator zgromadzenia publicznego zawiadamia organ gminy w taki sposób, aby wiadomość o zgromadzeniu dotarła nie późnej niż na 3 dni, a najwcześniej 30 dni przed datą zgromadzenia.
Organ gminy zakazuje zgromadzenia publicznego jeżeli:
- jego cel lub odbycie sprzeciwiają się ustawie Prawo o zgromadzeniach lub naruszają przepisy ustaw karnych,
- odbycie zgromadzenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach.
Organ gminy zapewnia w miarę potrzeby i możliwości ochronę policyjną w trybie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, z późn. zam.) służącą stosownemu przebiegowi zgromadzenia oraz może delegować na zgromadzenie swoich przedstawicieli.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 lipca 1990 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. z 2013 r., poz.397)

 Załączniki

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zawiadomienie o organizacji zgromadzenia publicznego.pdf
(67 KB)
Wytworzył:
Beata Matusik
(2013-08-01)
Udostępnił:
Mrówczyński Witold
(2013-08-01 10:56:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Beata Matusik
Udostępnił:
Mrówczyński Witold
(2013-08-01 08:40:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Mrówczyński Witold
(2013-08-01 08:41:49)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3754957