☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Dębnica Kaszubska
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Czwartek 23.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dodatki mieszkaniowe

Dodatki mieszkaniowe wymagane dokumenty:

Wniosek wraz z załącznikami

Opłaty: 

Brak.

Miejsce złożenia dokumentów:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej

ul. Zjednoczenia 26, 76-248 Dębnica Kaszubska, 

 tel. 59 8131564

Termin i sposób załatwiania sprawy:

Decyzja administracyjna zgodnie z KPA

Tryb odwoławczy: 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku.

Uwagi:

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:
1. najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
2. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
3. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
4. innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
5. osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy, samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego.

Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami, przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego, a kwotą stanowiącą wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek.

Normatywna powierzchnia użytkowa mieszkania w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekroczyć:
1) 35m2 – dla 1 osoby
2) 40m2 – dla 2 osób
3) 45m2 – dla 3 osób
4) 55m2 – dla 4 osób
5) 65m2 – dla 5 osób
6) 70m2 – dla 6 osób

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wnioski pobiera się i składa w: Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej, ul. Zjednoczenia 26 tel 598131564

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. (Dz.U.nr 71 poz. 734 z późn. zm),

 

 

 

Wytworzył:
Krystyna Szustak
Udostępnił:
Wróblewski Marek
(2012-08-10 13:07:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Mrówczyński Witold
(2014-03-20 11:38:44)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3754957