☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Dębnica Kaszubska
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Czwartek 23.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Fundusz alimentacyjny

Fundusz alimentacyjny wymagane dokumenty :

Wniosek wraz z załącznikami

Opłaty: 

Brak.

Miejsce złożenia dokumentów:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej

ul. Zjednoczenia 26, 76-248 Dębnica Kaszubska, 

 tel. 59 8131564

Termin i sposób załatwiania sprawy:

Decyzja administracyjna,  zgodnie z KPA

Tryb odwoławczy: 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku.

Uwagi:

1. Prawo do świadczeń ustala się na okres świadczeniowy tj. okres od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego, na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

 
2. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

 
3. Osoba uprawniona do świadczenia to osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna (oznacza to egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zobowiązań alimentacyjnych).
Osoba uprawniona do świadczeń z funduszu alimentacyjnego nie musi być wychowywana przez osobę samotnie wychowującą dziecko, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, co było warunkiem nabycia prawa do zaliczki alimentacyjnej.

 
4. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.

 
5. Podstawę do ustalania dochodu na jedną osobę w rodzinie są dochody osiągnięte przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy z uwzględnieniem dochodów uzyskanych i utraconych (w okresie świadczeniowym 2012/2013 są to dochody z roku 2011).

 
6. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.

 

Niezbędne dokumenty:


Wniosek, do którego należy dołączyć odpowiednio:

         kserokopia dowodu osobistego lub kserokopii innego dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o fundusz alimentacyjny;

 

         skrócony odpisu aktu urodzenia dziecka /dzieci/;

         kserokopia orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności

          zaświadczenie szkoły albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły, w przypadku dziecka, które ukończyło 18 lat,

         zaświadczenie szkoły wyższej lub oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły wyższej, w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

         zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji, zawierającego informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w ceku wyegzekwowania zasądzonych alimentów, albo oświadczenia o bezskuteczności egzekucji alimentów,

         dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

         zaświadczenia z urzędu skarbowego albo oświadczenia członków rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku poprzedzającym okres zasiłkowy; zaświadczenia albo oświadczenia członków rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotnej;

         • oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu, jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;

         oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego innego dochodu nie podlegającego opodatkowaniu,

          zaświadczenie właściwego organu gminy, kserokopii nakazu płatniczego albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni;

         kserokopia umowy dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,

         kserokopia umowy zawartej w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,

         odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,

          kserokopia przekazów lub kserokopii przelewów pieniężnych dokumentujących wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,

         w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:
- zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej egzekucji alimentów, w także wysokości wyegzekwowanych alimentów lub

         informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnik alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,

         dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągnięty w przypadku uzyskania dochodu w roku poprzedzającym okres zasiłkowy,

         dokument określający wysokość uzyskanego dochodu z pierwszego pełnego miesiąca przez członka rodziny - w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,

         dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu,

         kartę pobytu (kserokopia) - w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;

         inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (odpowiednio do sytuacji rodziny).KOLEJNY OKRES ŚWIADCZENIOWY


Wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2012/2013 będą przyjmowane od dnia 01 sierpnia 2012 r. Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na ten okres będzie ustalane na podstawie dochodów z roku 2011.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne złoży wniosek wraz z dokumentami do 31 sierpnia, świadczenia za miesiąc październik zostaną przyznane i będą wypłacone do 31 października. W przypadku, gdy osoba złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 września do 31 października, świadczenia przysługujące za październik zostaną przyznane i wypłacone do 30 listopada.

 Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia oraz niezbędne oświadczenia są dostępne w Dziale Świadczeń Rodzinnych  Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej ul. Zjednoczenia 26 (w godz. od 7.00 do 15.00). Tam też jest udzielana na bieżąco informacja o obowiązujących przepisach prawnych dotyczących przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wymaganych dokumentach, terminach załatwiania spraw itp.

 Aktualne wzory druków o z funduszu alimentacyjnego dostępne także na stronie internetowej:
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.),

 

 

Wytworzył:
Krystyna Szustak
Udostępnił:
Wróblewski Marek
(2012-08-10 13:06:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Mrówczyński Witold
(2014-03-20 11:38:44)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3754957