☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Dębnica Kaszubska
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Sobota 25.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Stypendium szkolne i zasiłek szkolny na rok szkolny 2013/2014

STYPENDIUM SZKOLNE

Wymagane dokumenty:

Wniosek wraz z załącznikami

Opłaty: 

Brak

Miejsce złożenia dokumentów:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej
ul. Zjednoczenia 26, 76-248 Dębnica Kaszubska, 
tel. 59 8131564

Termin i sposób załatwiania sprawy:

Decyzja administracyjna zgodnie z KPA

Tryb odwoławczy: 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku.

Uwagi:

W roku szkolnym 2013/2014 wnioski o stypendium szkolne można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej w terminie do dnia 15 września 2013 roku, a w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia 15 października 2013 roku.

Pomoc materialna przysługuje:

1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki  - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
4. Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia. 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 456 zł/ na 1 os. w rodzinie (art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.). W przypadku osób samotnie gospodarujących dochód na osobę nie może być wyższy niż 542,00 zł. 

Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. 

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek 

1. rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia,
2. pełnoletniego ucznia,
3. dyrektora szkoły.

Stypendium szkolne może być także przyznawane z urzędu.
Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego (art. 90o ust. 1 ustawy o systemie oświaty z 07.09.1991 r.)
Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę przyznania stypendium szkolnego (Art. 90 o ust. 4 ustawy o systemie oświaty z dn. 07.09.1991 r.)
Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 90o ust. 5 ustawy o systemie oświaty z dn. 07.09.1991 r.)
Na podstawie art. 233 kodeksu karnego (kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3).

Stypendium szkolne może być udzielone w formie:

1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych - korepetycjach, zajęciach dodatkowych pod warunkiem, że wykraczają one poza realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, słowników, programów komputerowych i innych pomocy naukowych,
3. pomocy rzeczowej w postaci zwrotu zakupu stroju i obuwia sportowego - nie częściej niż raz w roku, tornistra (plecaka), przyborów szkolnych,
4. całkowitego lub częściowego zwrotu kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania - dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów,
5. świadczenia pieniężnego, jeżeli kierownik uzna, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa w pkt. 1,2,3, a w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych także w formie, o której mowa w pkt. 4, nie jest możliwe, natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów udzielenie stypendium w formach, o których mowa w pkt. 2 i 4, nie jest celowe.

Decyzja dotycząca stypendium szkolnego wydawana będzie na podstawie dokumentacji (odpowiednio do sytuacji ucznia):

1. wniosku zawierającego między innymi informacje potwierdzające liczbę osób w gospodarstwie domowym ucznia,
2. zaświadczenia o dochodach tj:

 • zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów uzyskanych przez członka rodziny,
 • przekaz lub przelew pieniężny dokumentujący wysokość emerytury/renty, świadczenia/zasiłku przedemerytalnego,
 • zaświadczenie o uzyskiwanej pomocy materialnej z Ośrodka Pomocy Społecznej,
 • zaświadczenie potwierdzające status osoby bezrobotnej z prawem do zasiłku lub bez prawa do zasiłku wraz z informacją o wysokości wypłaconego zasiłku w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,
 • w przypadku osób posiadających grunty rolne poza Gminą Dębnica Kaszubska zaświadczenie z właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni,
 • w przypadku osób posiadających grunty rolne na terenie Gminy Dębnica Kaszubska oświadczenie wnioskodawcy zawierające dane właściciela gospodarstwa rolnego,
 • oświadczenie przekazującego i otrzymującego o wysokości otrzymanych alimentów (potwierdzony przekazem pocztowym, wyciągiem bankowym itp. wraz z wyrokiem sądu zasądzającym alimenty lub odpisem protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej,
 • oświadczenia o innych źródłach dochodu (np. praca zarobkowa za granicą, wynagrodzenie z tytułu praktyk, stypendia),
 • w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej stosowne zaświadczenie z urzędu skarbowego lub oświadczenie zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej.

Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku.
Osoby prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązane do przedstawienia informacji o dochodach uzyskanych w 2012 r.,  np. w formie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, a w przypadku działalności gospodarczej opodatkowanej na podstawie przepisów o zryczałtowanych formach opodatkowania należy przyjąć kwotę zadeklarowaną przez wnioskodawcę na oświadczeniu.
Za dochód uważa się - sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

1)  miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
2)  składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
3)  kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego oraz wartości świadczeń w naturze.

W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:

1. opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych - za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenie społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych przepisach, z tym że: 

 • różnicę przychodów i kosztów ich uzyskania ustala się za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku w oparciu o wielkości wykazane w deklaracjach podatkowych za okresy od początku roku do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku oraz od początku roku do końca miesiąca poprzedzającego ten miesiąc - wysokość miesięcznego obciążenia podatkiem, składkami na ubezpieczenie zdrowotne oraz  składkami na ubezpieczenie społeczne przyjmuje się z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku,
 • jeżeli podatnik wpłaca zaliczki na podatek dochodowy w formie uproszczonej, a także jeżeli nie złożył deklaracji, jego dochód ustala się dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność gospodarczą, a jeżeli nie prowadził działalności, dochód ustala się w oparciu o oświadczenie tej osoby;

2. opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - za dochód przyjmuje się zadeklarowaną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, a jeżeli z tytułu prowadzenia tej działalności nie istnieje obowiązek ubezpieczenia społecznego, przyjmuje się kwotę najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.
W sytuacji gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem, przez podatek należny rozumie się podatek wyliczony w takiej proporcji, w jakiej pozostaje dochód podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej wynikający z deklaracji podatkowych do sumy wszystkich wykazanych w nich dochodów.
Wysokość dochodu z  pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego za okresy od początku roku do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku oraz od początku roku do końca miesiąca poprzedzającego ten miesiąc zawierającego informacje o wysokości:

 • przychodu,
 • kosztów uzyskania przychodu,
 • różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania,
 • dochodów z innych niż działalność gospodarcza źródeł - w przypadku gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem,
 • odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenie społeczne,
 • należnych zaliczek na podatek dochodowy lub należnego podatku,
 • odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.

Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informacje o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w zakładzie ubezpieczeń społecznych.
Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 250 zł.
Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z hektarów przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)
Uchwała nr XXXII/226/2013 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 2 lipca 2013 roku w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dębnica Kaszubska".

Załączniki

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Wzór wniosku
(98 KB)
Wytworzył:
Krystyna Szustak
(2013-08-30)
Udostępnił:
Wróblewski Marek
(2013-08-30 11:58:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Krystyna Szustak
Udostępnił:
Wróblewski Marek
(2012-08-10 13:02:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Mrówczyński Witold
(2014-03-20 11:38:44)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3754957