☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Dębnica Kaszubska
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Sobota 25.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Świadczenia rodzinne

 Świadczenia rodzinne wymagane dokumenty:

Wniosek wraz z załącznikami

Opłaty: 

Brak.

Miejsce złożenia dokumentów:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej

ul. Zjednoczenia 26, 76-248 Dębnica Kaszubska, 

 tel. 59 8131564

Termin i sposób załatwiania sprawy:

Wszystkie sprawy załatwiane są zgodnie z wymogami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego decyzja administracyjna

Tryb odwoławczy: 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku.

Uwagi:

ŚWIADCZENIA RODZINNE:

1.             zasiłek rodzinny

2.             świadczenie pielęgnacyjne

3.             zasiłek pielęgnacyjny

4.             jednorazowa zapomoga z tytuyłu urodzenia się dziecka

 

Dokumenty niezbędne do nabycia prawa do w/w zasiłków:

 

Zasiłek rodzinny: wymagane dokumenty:

·         Wniosek, do którego należy dołączyć odpowiednio:

o     kserokopia dowodu osobistego lub kserokopii innego dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny;

o     skrócony odpisu aktu urodzenia dziecka /dzieci/;

o     zaświadczenie od lekarza o tym, że kobieta pozostawała pod opieką lekarską co najmniej od 10 tygodnia ciąży – na obowiązującym druku (dot. osób ubiegających się o dodatek z tytułu urodzenia się dziecka).

o     kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności dziecka;

o     kserokopia orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne powyżej 16 roku życia;\

o     zaświadczenie szkoły albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły, w przypadku dziecka, które ukończyło 18 lat,

o     zaświadczenie szkoły wyższej lub oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły wyższej, w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

·          dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

o     zaświadczenia z urzędu skarbowego albo oświadczenia członków rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku poprzedzającym okres zasiłkowy;

o     zaświadczenia albo oświadczenia członków rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne;

o     oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu, jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;

o     oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego innego dochodu nie podlegającego opodatkowaniu,

o     zaświadczenie właściwego organu gminy, kserokopii nakazu płatniczego albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni;

o     kserokopia umowy dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,

o     kserokopia umowy zawartej w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,

o     odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,

o    kserokopia przekazów lub kserokopii przelewów pieniężnych dokumentujących wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,

o    kserokopia odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kserokopii odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów w roku poprzedzającym okres zasiłkowy, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej, oraz zaświadczenia komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów w roku poprzedzającym okres zasiłkowy w przypadku wyegzekwowania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku, ugodzie sądowej lub ugodzie przed mediatorem,

o     w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem: zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnik alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,

o     dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągnięty w przypadku uzyskania dochodu w roku poprzedzającym okres zasiłkowy,

o    dokument określający wysokość uzyskanego dochodu z pierwszego pełnego miesiąca przez członka rodziny - w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,

o     dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu,

o     odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;

o     orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
kserokopia aktów zgonu rodziców lub kopię odpisów wyroków zasądzających alimenty, w przypadku osoby uczącej się;

o     kartę pobytu (kserokopia) - w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;

o     kserokopia odpisu prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;

o     aktualny odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec jest nieznany;

o    kserokopia odpisu wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego;

o    kserokopia orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka;

o     kserokopia odpisu prawomocnego wyroku sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno- opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie przysposobienia dziecka;

o     inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (odpowiednio do sytuacji rodziny).

 

dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego:

·         zaświadczenie pracodawcy albo oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego;

·          imienny raport miesięczny osoby ubezpieczonej potwierdzający odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne, z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o dodatek, w przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa wyżej;* zaświadczenie organu emerytalno-rentowego albo oświadczenie, że osoba ubiegająca się jest zgłoszona do ubezpieczeń społecznych — w przypadku gdy osoba podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego;

·          zaświadczenie lekarza zalecające przebywanie dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności z powodów terapeutycznych w żłobku albo w przedszkolu;

·          zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym.

dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka:

       kserokopia skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka lub

        aktualny odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany lub  odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców.

 

dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:

       zaświadczenie szkoły albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania; • zaświadczenie albo oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania;

        inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

       W przypadku zmiany w liczbie członków rodziny, uzyskaniu dochodu lub innych zmian mających wpływ na prawo do zasiłku rodzinnego, osoba otrzymująca świadczenie zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić o tych zmianach podmiot realizujący świadczenia rodzinne.

 

Świadczenie pielęgnacyjne - wymagane dokumenty:

       wniosek o przyznanie świadczenia

       kserokopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne oraz osoby, na która ma być przyznane świadczenie pielęgnacyjne (dotyczy osób dorosłych),

        kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności,

        kserokopia aktu urodzenia dziecka,

        oświadczenie osoby ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne o rezygnacji lub nie podejmowaniu zatrudnienia w związku z opieką nad niepełnosprawną osobą, a także o braku uprawnień tej osoby do emerytury, renty, renty rodzinnej z tyt. śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,

       zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym;

        inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.
Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 520,00 zł miesięcznie.


Zasiłek pielęgnacyjny -wymagane dokumenty:

       wniosek o przyznanie świadczenia

       kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności dziecka albo

       kserokopia orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności osoby powyżej 16 roku życia ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności,

       albo  kserokopia orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz

        kserokopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny,

       kserokopia aktu urodzenia dziecka (dot. dzieci do ukończenia 18 roku życia).


Przy składaniu kserokopii dokumentów należy posiadać przy sobie ich oryginały celem udostępnienia do wglądu pracownikowi OPS, który potwierdza ich zgodność z oryginałem.
Gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych wymagają potwierdzenia innymi dokumentami, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takich dokumentów.


Zasiłek pielęgnacyjny oraz świadczenie pielęgnacyjne przyznawane są do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia o niepełnosprawności. Na przyznanie tych świadczeń nie ma wpływu kryterium dochodowe w rodzinie, tak jak to ma miejsce w przypadku zasiłku rodzinnego. 
Osoba ubiegająca się o zasiłek pielęgnacyjny dla osoby pełnoletniej składając wniosek musi przedstawić upoważnienie tej osoby do złożenia wniosku w jej imieniu, chyba że jest opiekunem prawnym. 
Zgodnie z art. 24 ust. 2a ustawy o świadczeniach rodzinnych, jeżeli osoba w okresie trzech miesięcy od wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności złoży wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego lub świadczenia pielęgnacyjnego, prawo to ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.
W sytuacjach, gdy osoba uzyska ponowne orzeczenie o niepełnosprawności stanowiące kontynuację poprzedniego orzeczenia, zgodnie z art. 24 ust. 3a ustawy o świadczeniach rodzinnych, prawo do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności ustala się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, jeżeli osoba spełnia warunki uprawniające do nabycia tych świadczeń oraz złożyła wniosek o ustalenie:

1.     niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności w terminie miesiąca od dnia utraty ważności poprzedniego orzeczenia i

2.      prawa do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności w terminie trzech miesięcy od dnia wydania orzeczenia.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka- wymagane dokumenty:

       wniosek składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka (wnioski złożone po tym terminie pozostawiane są bez rozpatrzenia). W przypadku, gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, faktyczną albo dziecka przysposobionego - terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką lub przysposobienia.

        kserokopia dowodów osobistych obojga rodziców,

        kserokopia aktu urodzenia dziecka,

        oświadczenie złożone przed pracownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej że rodzice dziecka nie ubiegali się i nie będą się ubiegali o „becikowe” w innym ośrodku.
Zaświadczenie od lekarza o tym, że kobieta pozostawała pod opieką lekarską co najmniej od 10 tygodnia ciąży. Druk zaświadczenia jest dostępny w siedzibie Działu Świadczeń Rodzinnych przy ul. Zjednoczenia 26, pokój 4.


KOLEJNY OKRES ZASIŁKOWY  2012/2013
Wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych na nowy okres świadczeniowy 2012/2013 będą przyjmowane od dnia 01 września 2012 r. Prawo do świadczeń rodzinnych na ten okres będzie ustalane na podstawie dochodów z roku 2011. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne złoży wniosek wraz z dokumentami do 30 września, świadczenia za miesiąc listopad zostaną przyznane i wypłacone do 30 listopada. W przypadku, gdy osoba złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 października do 30 listopada, świadczenia przysługujące za listopad zostaną przyznane i wypłacone do 31 grudnia.


Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz niezbędne oświadczenia są dostępne w :

Dziale Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy  Kaszubskiej ul. Zjednoczenia 26

w godz. 7.00- 15.00 pokój nr 4

tel./fax/ 59 8131 564

tel. 59 841 21 89

Aktualne wzory druków o przyznanie świadczeń rodzinnych są dostępne także na stronie internetowej:

Wydawanie zaświadczeń/poświadczeń/informacji:

w celu uzyskania zaświadczenia/poświadczenia/informacji należy:

         złożyć wniosek

         posiadać dokument stwierdzający tożsamość

Nie ponosi się opłaty za wydanie zaświadczenia/poświadczenia/informacji.


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 ze zm.)

Rozpodządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 298 poz. 1769)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz.U. Nr 129, poz. 1058)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz.U. z 2010 r. Nr 183, poz. 1234)

 

 

 

 

Wytworzył:
Krystyna Szustak
Udostępnił:
Wróblewski Marek
(2012-08-10 12:59:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Mrówczyński Witold
(2014-03-20 11:38:44)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3754957