Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie lokalnego przedsięwzięcia w zakresie rozwoju kultury, sztuki, tradycji - budowy i wykończenia świetlicy wiejskiej w Gałęzowie poprzez dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do projektu współfinansowanego ze źródeł zewnętrznych, a służących realizacji zadań publicznych Gminy Dębnica Kaszubska.