Stanowisko urzędnicze ds. inwestycji gminnych

 OK.2110.2.2012

WÓJT GMINY

DĘBNICA KASZUBSKA

 

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


 

Nabór dotyczy zatrudnienia: 

 • na stanowisku ds. inwestycji gminnych w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska, ul. Zjednoczenia 16a, 76-248 Dębnica Kaszubska,
 • w wymiarze – pełnym, 
 • na czas nieokreślony, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że umowa na czas nieokreślony jest poprzedzona umowami na czas określony.

W miesiącu maju 2012 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił powyżej 6 %.

  

1. Wymagania niezbędne: 

 1. kandydatem może być osoba, która jest obywatelem polskim, obywatelem Unii Europejskiej oraz obywatelem innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego musi posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. wykształcenie wyższe w kierunku budownictwo lub pokrewne,
 4. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe: 

 1. co najmniej roczny staż pracy zawodowej,
 2. znajomość zagadnień z zakresu prawa budowlanego oraz kodeksu postępowania administracyjnego i instrukcji kancelaryjnej,
 3. umiejętność interpretacji przepisów prawnych.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku ds. inwestycji gminnych: 

 1. prowadzenie i nadzór merytoryczny nad inwestycjami gminnymi, w tym weryfikacja projektów budowlanych,
 2. koordynacja współpracy Gminy w ramach zawartych porozumień międzygminnych w sprawie inwestycji prowadzonych w rejonie Gminy Dębnica Kaszubska,
 3. przygotowywanie projektów planów inwestycyjnych,
 4. współpraca z inwestorem zastępczym, w tym przygotowywanie zleceń i umów dla inwestora zastępczego na prowadzenie inwestycji oraz nadzór nad ich realizacją,
 5. sporządzanie kosztorysów inwestorskich,
 6. prowadzenie rejestru inwestycji i remontów.

4. Warunki pracy na stanowisku: 

 1.  praca przy monitorze ekranowym,
 2.  wysiłek głównie umysłowy.

5. Wymagane dokumenty: 

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys – curriculum vitae,
 3. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie,
 5. kserokopie świadectw pracy potwierdzające wymagany staż pracy,
 6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, 
 7. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

Dokumenty należy składać w kopercie z adnotacją „Nabór na stanowisko ds. inwestycji gminnych” w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska w terminie do dnia 10 lipca 2012 r. Dokumenty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://ug.debnicakaszubska.ibip.pl/public/?id=156900) oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy.Dębnica Kaszubska, dnia 26.06.2012 r.

Wytworzył:
Jolanta Tramś
(2012-06-26)
Udostępnił:
Witold Mrówczyński
(2012-06-26 15:44:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Witold Mrówczyński
(2012-06-27 12:07:29)