Stanowisko ds. oświaty

OK.2110.1.2012

WÓJT GMINY
DĘBNICA KASZUBSKA

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


Nabór dotyczy zatrudnienia:
- na stanowisku ds. oświaty w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska, ul. Zjednoczenia 16a, 76-248 Dębnica Kaszubska,
- w wymiarze – pełnym,
- na czas nieokreślony, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że umowa na czas nieokreślony jest poprzedzona umowami na czas określony.

W miesiącu lutym 2012 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił powyżej 6 %.


1. Wymagania niezbędne:

a) kandydatem może być osoba, która jest obywatelem polskim, obywatelem Unii Europejskiej oraz obywatelem innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego musi posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) wykształcenie wyższe w jednym z wymienionych kierunków: administracja, prawo, zarządzanie oświatą, ekonomia, zarządzanie,
d) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) znajomość:
- zasad finansowania oświaty,
- zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych,
- aktów prawnych dotyczących oświaty,
- obsługi komputera w zakresie użytkowania oprogramowania biurowego oraz systemów informatycznych wspomagających pracę na w/w stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe:

a) co najmniej 2-letni staż pracy na takim samym lub podobnym stanowisku jak objęte naborem w administracji państwowej lub samorządowej,
b) umiejętność:
- analizowania danych statystycznych i formułowania wniosków,
- radzenia sobie w warunkach stresu,
- skutecznego komunikowania się,
- organizacji pracy w zespole,
- organizacji pracy własnej,
c) zaangażowanie i kreatywność.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku ds. oświaty:

 1) prowadzenie spraw wynikających z przepisów oświatowych, w tym m. in. z ustawy o systemie oświaty oraz ustawy - Karta Nauczyciela, a w szczególności zabezpieczenie i tworzenie warunków prawno-organizacyjnych i ekonomicznych dla szkolnictwa gminnego, tj.:
a) prowadzenie spraw związanych z zakładaniem, przekształcaniem i likwidacją szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina,
b) prowadzenie spraw związanych z powierzaniem stanowiska dyrektora i odwoływaniem dyrektorów szkół,
c) prowadzenie spraw organizacyjnych i sprawowanie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem szkół,
d) prowadzenie spraw związanych z uzyskiwaniem stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego przez nauczycieli zatrudnionych w szkołach,
e) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród Wójta nauczycielom zatrudnionym w szkołach,
f) przygotowywanie dokumentacji związanej z opiniowaniem arkuszy organizacyjnych szkół,
2) prowadzenie działania na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców gminy, tj.:
a) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów dla uczniów i studentów,
b) współdziałanie ze szkołami w realizacji EFS,
3) prowadzenie systemu informacji oświatowej (SIO),
4) prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
5) prowadzenie ewidencji spełniania obowiązku nauki,
6) prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń o zdaniu egzaminu przed komisją egzaminacyjną na stopień nauczyciela mianowanego,
7) prowadzenie rejestru zgłoszeń zawarcia umów o pracę w celu przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
8) wykonywanie zadań wynikających z § 17 regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska, tj.:
a) przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy,
b) opracowywanie projektów uchwał planów społeczno-gospodarczych rozwoju Gminy i budżetu Gminy w części dotyczącej zakresu działania tego stanowiska,
c) opracowywanie prognoz, analiz, ocen oraz sprawozdań w ramach prowadzonych spraw,
d) zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań, zgodnie z przepisami KPA,
e) współdziałanie z innymi pracownikami Urzędu w zakresie wykonywania zadań oraz zapewnienie obsługi merytorycznej właściwych komisji Rady,
f) przedstawianie propozycji załatwienia skarg i wniosków oraz wniosków i interpelacji radnych,
g) przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych,
h) przygotowywanie kompletnych, poprawnych i zgodnych ze stanem faktycznym danych do Biuletynu Informacji Publicznej, zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej,
i) wykonywanie na zlecenie kierownictwa Urzędu innych zadań w sprawach nieobjętych zakresem działania stanowiska pracy.

4. Warunki pracy na stanowisku:
a) praca przy monitorze ekranowym,
b) wymuszona pozycja ciała,
c) wysiłek głównie umysłowy.

5. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) życiorys – curriculum vitae,
c) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
d) kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie,
e) kserokopie świadectw pracy potwierdzające wymagany staż pracy,
f) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
g) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
h) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Dokumenty należy składać w kopercie z adnotacją „Nabór na stanowisko ds. oświaty” w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska w terminie do dnia 22 marca 2012 r. Dokumenty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://ug.debnicakaszubska.ibip.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy.


Dębnica Kaszubska, dnia 08.03.2012 r.

 

 

Wytworzył:
Jolanta Tramś
(2012-03-08)
Udostępnił:
Witold Mrówczyński
(2012-03-08 11:19:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Witold Mrówczyński
(2012-03-09 13:36:04)